Posted in մաթեմատիկա

30-3-2020

535

36:1=36

36:2=18

36:3=12

36:4=9

36:5=7 մն․

36։6=6

36:7=5 մն․ 1

36:8=4 մն․4

36:9=4

36:10=3 մն․ 6

36:11=3 մն․ 3

36:12=3

36:13= 2 մն․ 1

36:14= 2 մն․ 8

36:15= 2 մն․8

36:18=2

36:20=1 մն․ 16

36:36=1

538

29-4-4-4-4-4-4-4=1

29:4= 7 մն․ 1

38-5-5-5-5-5-5-5=3

38:5=7 մն․ 3

539

Ա) 4.250+3.70=1210

Բ) (450+250):2=350

Գ) (3500+(3500-300)=6700

Դ) 400-4.8+10=358

541

Ա) 1) 46+14=60

2) 126-(60+46)=20մմ

Բ) 1) 56 մմ

2) 56:2=28

3) 56-12=44

4) 56+28+44=128 մմ պարագիծը

543

Ա) 1500-700=800 դրամ

 

544

Ա) 5ր 40վ = 540վ

7ժ 20ր < 720ր

2որ 16ժ < 216ժ

Բ) 7կմ 20մ = 720մ

2կմ 40մ < 2040մ

5կմ 4մ = 504մ

Գ) 7կգ 200գ = 720գ

20տ 7ց = 207ց

5ց 78կգ = 578 կգ

545

Ա) 98+99+100=297

48+49+50=147

Բ) 9.8.5= 360

60.70.50=210000

Գ) 4.(5.9)=180

7.20.50=7000

Դ) 67.254-66.254=254

4.408+6.408=4080

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s