Posted in մաթեմ 5

Չափման միավորներ

Քննարկվող հարցեր․
1․ Որո՞նք են երկարության չափման միավորները։ կմ, սմ, մ, դմ, մմ
2․ Որո՞նք են զանգվածի չափման միավորները։ կգ, տ, ց, գ
3․ Որո՞նք են ժամանակի չափման միավորները։ ր, վ, ժ, օր, տարի, դար
4․ Որո՞նք են արագության չափման միավորները։ կմ/ժ, մ/ժ, մ/վ

Առաջադրանքներ․
1)
*5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:

50 սմ+30սմ=80սմ
*3 կմ4 մ2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով:

300դմ+40դմ+2դմ=342դմ
*4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով:

4000կգ+300կգ+5կգ=4305կգ
*6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով:

3600ր+36ր=3636ր
*9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով:

300վ+20վ=320վ
*Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։

120ժ+6ժ=126ժամ

2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։

50անգամ

3) Հաշվե՛ք․
8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ=8մ 23սմ 10մմ
1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ=9կմ 304մ 30սմ
1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ=11տ 3ց 34կգ 21տ
8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ=17ց 1տ 109 կգ
3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ=3ժ 70ր 60վ

4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ
անհավասարություն (տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։
10ց 640կգ < 10ց 740կգ
3տ 300 կգ < 3տ500 կգ
8 տ 950 կգ > 8 տ 7 ց
20 դմ 2 սմ > 20 դմ 1 մմ

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s