Posted in մաթեմ 5

Պարապմունք 55 Նախագծային աշխատանք

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։

9․2=18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։

10.6=60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։

100.10=1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։

1000.4=4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի

36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120…

6․ Հայրը ցանկանում է 36 խնձորը բաժանել իր հինգ երեխաների միջև: Խնձորների կեսը նա տալիս է որդիներին, որոնք միմյանց միջև բաժանում են հավասար, իսկ մյուս կեսը տալիս է դստրերին, որոնք նույնպես բաժանում են հավասար: Աղջիկներից յուրաքանչյուրը ավելի շատ խնձոր ստացավ, քան տղաներից յուրաքանչյուրը: Քանի՞ որդի և քանի՞ դուստր ունի հայրը:

18:3=6

3 որդի յուրաքանչյուրը ստացավ 6 խնձոր

18։2=9

2 դուստր յուրաքանչյուրը ստացավ 9 խնձոր

3 որդի

2 դուստր

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s