Posted in մաթեմ 5

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․
18 և24

18=1, 2, 3, 6, 9, 18

24=1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

1, 2, 3, 6
18 և 9

18= 1, 2, 3, 6, 9, 18

9=1, 3, 9

1, 3, 9

15 և 25

15= 1, 3, 5, 15

25=1, 5, 25

1, 5
2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը
4 և 14

4= 1, 2, 4

14= 1, 2, 7, 14

2

36 և 24

36= 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

24= 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

12
27 և 45

27=1, 3, 9, 27

45=1, 3, 5, 9, 15, 45

9
Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․
14 և 58

14=1, 2, 7, 14

58=1, 2, 58

1, 2
12 և 32

12=1, 2, 3, 4, 6, 12

32=1, 2, 4, 8, 16, 32

1, 2, 4


17 և 25

17=1, 17

25=1, 5, 25

1
2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
21 և 22

21=1, 3, 7, 21

22=1, 2, 11, 22

1
55 և 33

55=1, 5, 11, 55

33=1, 3, 11, 33

1, 11
64 և 42
64=1, 2, 4, 8, 32, 64

42=1, 2, 6, 21, 42

1, 2

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s