Posted in Կենսաբանություն 7

Կենսաբանություն

1.Ներածություն – կենդանի համակարգեր,կյանքի կազմավորվածությանմակարդակներ:

2.Նախակորիզավորների թագավորություն:

1.Ընդհանուր բնութագիրը,

ծագումը

2.Բակտերիաների կառուցվածքը

3.Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում:

3.Սնկերի թագավորություն:

1.Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը, միաբջիջ և բազմաբջիջ սնկերի կառուցվածքը:

2.Սնկերի հիմնական խմբերը` մակաբույծ և օգտակար սնկեր3.Սնկերի օգտագործումըսննդի և մանրէակենսա բանական արդյունաբերության մեջ:

4.Բույսերի թագավորություն – Ստորակարգբույսերի ենթաթագավորություն — ջրիմուռների,քարաքոսների ընդհանուր բնութագիրը,կառուցվածքայինառանձնահատ

կությունները,դերը բնության մեջ և գործնական նշանակությունը:

5.Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն:

  • Սպորավոր բույսեր:
  • Մամուռների, ձիաձետերի,պտերանմանների կառուցվածքայինառանձնահատկությունները, տարածվածությունները  և դերը բնության մեջ:
  • Սերմավոր բույսեր:Մերկասերմերի և ծածկասերմերի կառուցվածքը, առանձնահատկություններ

6.Կենդանիների թագավորություն:

Նախակեդանիների ենթաթագավորություն:Ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը,

Բազմաբջիջների ենթաթագավորություն:

Ընդհանուր բնութագիրը,  կենսագործնեության և կառուցվածքիառանձնահատկությունները:

7.Աղեխորշավորների տիպ:Բազմազանությունը,կառուցվածքի,կենսագործնեության,բազմացման առանձնահատկությունները:

8.Կլոր և տափակ որդերի տիպ:Ընդհանուր բնութագիրը: Մակաբույծ որդերիցառաջացող հիվանդություները և դրանցից զերծ մնալու միջոցները:

Օղակավոր որդերի տիպ:Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը,դերը բնության մեջ ևմարդու կյանքում:

9.Փափկամարմիների տիպ:

Կառուցվածքի,կենսագործունեության առանձնահատկությունները,դերը բնությանմեջ և մարդու կյանքում:

10.Հոդվածոտանիների տիպ:

Կառուցվածքի,կենսագործ նեության առանձնահատկությունները,դերը բնության մեջ ևմարդու կյանքում:Շերամապահությունը և մեղվաբուծությունը Հայաստանում(արարատյան որդան կարմիր) .

11.Քորդվորների տիպ: Ընդհանուր բնութագիրը կենսագործնեության և կառուցվածքիառանձնահատկությունները:Նշտարիկի կառուցվածքը և կենսագործնեությունը:

12.Հայաստանում հանդիպող ձկները և դրանց պահպանությունը:

13.Երկկենցաղների դաս:

Կառուցվածքը,կենսգաործնեության առանձնահատկությունները, դերը բնության մեջև մարդու կյանքում:

14.Սողուների դաս:

Թեփուկավորներ , կոկորդիլոսներ: Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը,կառուցվածքային և կենսգաործունեության առանձնահատկությունները:

15.Թռչուների դաս:

1.Ընդհանուր բնութագիրը,

ծագումը, բազմացումը և զարգացումը, կենսագործնեությանառանձնահատկությունները,  դերը   բնության մեջ և մարդուկյանքում:

2.Հայաստանում հանդիպող թռչունները և դրանց պահպանությունը:

16.Կաթնասունների դաս:

1.Կառուցվածքը,կենսագործնեության առանձնահատկությունները, դերը բնությանմեջ և մարդու կյանքում:

2.Հայաստանում հազվադեպ հանդիպող տեսակների պահպանման միջոցառումներ:

Advertisement

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s