Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

An old lady who swallowed a fly Song

There was an old lady who swallowed a fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a spider
That wriggled and wiggled and tickled inside her
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a bird
How absurd to swallow a bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a cat
Fancy that to swallow a cat!
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a dog
What a hog to swallow a dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
http://www.britishcouncil.org/learnenglishkids
© British Council, 2017 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.
There was an old lady who swallowed a cow
I don’t know how she swallowed a cow
She swallowed the cow to catch the dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a horse …
She’s dead, of course!

Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

An old lady who swallowed a fly 

There was an old lady who swallowed a fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a spider
That wriggled and wiggled and tickled inside her
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a bird
How absurd to swallow a bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a cat
Fancy that to swallow a cat!
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a dog
What a hog to swallow a dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!

There was an old lady who swallowed a cow
I don’t know how she swallowed a cow
She swallowed the cow to catch the dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a horse …
She’s dead, of course!

swallowed-կուլ տվեց

6

7

8

9

1011

12

13 (1)

Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

The clever monkey

Once upon a time, there was a clever monkey. He lived on a
beautiful island, in an apple tree. One day, a crocodile swam
to the island. ‘I’m hungry,’ he said.
So the monkey threw a red apple to the crocodile. The
crocodile munched and munched. The next day, the
crocodile came back. ‘Please, may I have two apples?’ he asked. He ate one and gave
one to his wife.
The crocodile went to see the monkey every day, to listen to his tales and eat his
apples. He wanted to be clever, just like the monkey. The crocodile’s wife had an idea.
‘Why don’t you eat his heart? Then you’ll be clever, just like him!’
The next day, he said to the monkey, ‘Come to my house! We’ll have lunch together, to
thank you for the apples.’
But when he arrived, the crocodile snapped and said, ‘Monkey! I want to eat your heart,
so I can be as clever as you!’
The clever monkey thought quickly and said, ‘But… I haven’t got my heart here. It’s on
the island, in the apple tree.’
They all went back to the island. ‘Wait here, and I will get my heart,’ said the monkey.
The monkey quickly climbed the tree and sat at the top. ‘Oh, Crocodile. You are
greedy. Of course you can’t have my heart. And now, you can’t have my apples!’ And
the clever monkey laughed and laughed!

clever- խելացի

monkey- կապիկ

island-կղզի

apple- խնձոր

crocodile-կոկորդիլոս

tree- ծար

hungry- սոված

wife- կին

husband- ամուսին

heart- սիրտ

house- տուն

have lunch- նախաճաշել

climb- բարձրանալ

laugh- խնդալ

munched- պղտորվել

tales-հեքիաթներ

idea- գաղափար

arrived— ժամանեց

snapped- խորտակված

thought- մտածեց

wait- սպասել

greedy- ագահ

1

2

3

4

5

 

Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Record breakers

‘What are you doing?’
‘I was trying to break a world record.’
‘How many jumps did you do?’
‘2,346.’
‘Wow! What’s the world record?’
‘177,737. That’s another record I’ve failed to break.’
‘Why, have you tried to break other records?’
‘Yes. I try a new one each day. I really want to be a record breaker.
‘Last weekend I hula hooped with ten hoops but the record’s 99.
‘On my birthday I tried to blow the biggest ever bubblegum bubble. Mine was 30 centimetres high
but the record is 58.4 centimetres.
‘Last month I tried to balance the most spoons on my face. The record is 15, I could only do three.
I’m never going to break a record.’
‘Hey, wait a minute. You’ve tried to break a record every day this year, right?’
‘Yes.’
‘That’s 365 attempts! The previous record was 364. Congratulations! You really are a record breaker.’

Record - Գրառում 
breakers - անջատիչներ
blow —հարված
attempts — փորձերը
 
previous —նախորդ

This slideshow requires JavaScript.


Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Buzz and Bod’s big adventure

adventure- արկած

camp- ճամբար

arrive- ժամանել

shall- պետք է

be careful- զգույշ եղիր

rock climbing- Լեռնագնացություն

rocks- ժայռեր

helps- օգնում է

top- գագաթ

rafting-  Թիավարում

scared- վախեցած

caving- քարանձավ

undergound cave- ստորգետնյա քարանձավ

bats- չղջիկներ

dark- մութ

surfing-զննել

air- օդը, երկինք

wrong- սխալ է

catches- բռնում

float down-իջնել ներքև

earth- երկիր

well done- լավ արված

brave- քաջ

special- հատուկ

prize- մրցանակ

english 1

english 2

ankl 2 (3)

Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

4

long  jump- երկար ցատկ

marathhon- մրցույթ

wrestling-ըմբշամարտ

javelin- նիզակ

high jump- բարձր ցատկ

rowing- Թիավարում

hundles-կապոցներ

fencing- սուսերամարտ

waterpolo- ջուրի մեջ գնդակով խաղ

tram polining-

Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

3

rugby- ամերիկյան ֆուտբոլ

diving-սուզվել

judo- կարատե

gymnastics- մարմնամարզություն

sailing- նավարկություն

archery- Աղեղնաձգություն

table tennis- սեղանի թենիս

athletics- աթլետիկա

handball- ձեռքի գնդակ

weightlifting- Ծանրամարտ