Posted in Բնագիտություն 6

Թեմայի ամփոփում

1.Ի՞նչ է բջիջը։ Բջիջը կենդանի օրագանիզմների կառուցվածքների տարրական միավորն է, և օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով:

2.Ո՞ր նյութերնեն բջջում էներգիայի հիմանական աղբյուրները։Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը:Կարևոր ածխաջրերն են գլյուկոզը,սախարոզը,ցելյուլոզը:Ածխաջրերը օրգանիզմին ապահովում են էներգիայով:

3.Որո՞նք են բջջի հիմնակա ն կառուցվածքային մասերը։Բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերն են ցիտոպլազման և կորիզը:

4.Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։Բջջաթաղանթի միջով բջիջ են ներթափանցում ջրում շուծված որոշակի նյութեր և հեռացնում են բջիջի համար ոչ պիտանի նյութերը:

5.Որտե՞ղ է գտնվում բջջահյութը,և ի՞նչէ այն պարունակում ։Բջջահյութը գտնվում է բուսական բջիջների վակուոլներում: Բջջահյութը պարունակում է ջրի մեջ լուծված շաքար և զանազան այլ նյութերով:

6.Ի՞նչ է հյուսվածքը։Հյուսվածքը միանման բջիջներից կազմված խումբ է:

7.Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։Բույսերը ունեն հինգ տեսակի հյուսվածք՝ գոյացնող, հիմնական, ծածկող, մեխանիկական և փոխադրող:

8.Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը։ Գոյացնող հյուսվածքը տեղադրված է բույսի արմատի ծայրին, ընձյուղի գագաթին, ցողուններում և արմատներում:

9.Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր։Մեխանիկական հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր:

10.Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։Կան կենդանական չորսը տեսակի հյուսվածք՝ էպիթելային, շարակցական, նյարդային և մկանային:

11.Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը։Շարակցական հյուսվածքը կատարում է հենարանային և պաշտպանական դեր:

12.Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթ են կատարում։

Արմատը և ընձյուղը բույսի վեգետատիվ օրգաններն են: Դրանք ապահովում են բույսի սննդառությունը, շնչառությունը, աճն ու զարգացումը, ինչպես նաև վեգետատիվ բազմացումը:

13.Արմատի ի՞նչ ձևափոխություն գիտեք։

գլխավոր, հավելյալ և կողքային արմատներից:

14.Որո՞նք են արմատի գործառույթները։

Սննդառությունը, շնչառությունը, աճն ու զարգացումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերի տեղափոխությունը:v

Posted in Բնագիտություն 6

Բջջի կառուցվածքը։

 1. Ի՞նչ է բջիջը:Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները[2]։
 2. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի. հիմնական աղբյուրը:Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը (շաքարները)։ Ածխաջրերը օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով։
 3. Ո՞րոնք են բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերըԲջջի բաղադրության հիմնական մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվածինը (O), ածխածինը (C), ջրածինը (H), ազոտը
Posted in Բնագիտություն 6

Ապրիլ ամսվա թեմաների ամփոփում

1.Որ օրգանի շնոհիվ է ,որ ցանցաթաղանթի վրա շրջված տեսքով ստացված պատկերները մենք տեսնում ենք ուղիղ դիրքով։

Տեսողական նյարդ։

2.Որ նյութերն են բջջում համարվում էներգիայի հիմնական աղբյուրներ։

Սպիտակուցներ, ածղաջրեր, ճարպեր, օրգանական նյութեր:

2. Լուսնի վրա անհնար է որևէ ձայն լսել,մեկնաբանեք ի՞նչու։

Որովհետև լուսնի վրա չկա օդ:

3.Ջրում ձայնի արագությունը ո՞րքան է։

17-20.000

4.Օդում ձայնի արագությունը ո՞րքան է։

17-20.000

5.Ի՞նչ նշանակություն ունր ճարպը կենդանի օրգանիզմի վրա։

Ճարպերը մեր էներգիայի 30 %-ն են կազմում:Օրինակ առջերը քոն են մտնում

6.Ի՞նչ քիմիական տարրերից է կազմված բջիջը։

Թթվածին, ազոտ, ածղածին, ջրածին:

7.Ինչու են Արեգակը և աստղերը համարվում լույսի բնական ,իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը արհեստական աղբյուրներ։

Աեգագը և աստղերը բնական էն, ասինք կային: Իսկ մոմը և էլետրական լամպը սարքած էն մարդկանց կողմից:

8.Ի՞նչու են բոլոր բջիջները մեծ քանակությամբ ջուր պարունակում։

Ջուրը պերք օրգանիզմի համար, վնասակար բակտերիաները վերացելու համար:

9.Որ անկյուն է կոչվում բեկման անկյուն։

Որտեղից լույսը հատվում է:

10. Անթափանց մարմնի գույնը ինչից է կախված։

Կաղված է արևի ճառագայթներից:

11. Թափանցիկ մարմնի գույնը ինչից է կազմված։

ծիածանի գույներից

12.Թվարկեք արեգակնային սպեկտրի գույներն ըստ հաջորդականության։

Կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, կապույտ, մուք կապույտ,մանուշակագույն:

13. Ինչ է նուկլեինաթթուն։

Դա մարդու ժառանգականությունն է որը անցնում է ծնեղների րեխաներին:

Posted in Բնագիտություն 6

Ձայնի Ընկալումը։ Լսողության հիգիենա

2. Ի՞նչ նպատակով են շենքերում օգտագործում ուղեգորգերը։

Ձայնը խլացնելու համար:

3. Ինչպե՞ս է աղմուկն ազդում մարդու օրգանիզմի վրա։

Բարձր աղմուկի դեպքում օրգանիձմը վատ է զգում իրեն:

4. Ինչպե՞ս են պայքարում աղմուկի դեմ։

Աղմուկի դեմ պայքարում են տարբեր միջոցներով, օրինակ՝ գործարանային աղմկոտ արտադրամասերում աշխատող բանվորները և հրետանավորները օգտագործում են հատուկ ականջակալներ։ Աղմուկը զգալի չափով նվազեցնում են նաև կանաչ տնկիները։ Շենքերի պատերը ծածկում են ձայնակլանիչ նյութերով, օգտագործում են հերմետիկ պատուհաններ, սենյակների հատակը ծածկում են գորգերով։

Տնային առաջադրանք

 1. Թվարկե՛ք մի քանի կենդանիներ ,որոնք լսում են ՝

ա)ինֆրաձայները — մեդուզաներ, փղերը, բ) ուլտրաձայները — դելֆին, չղջիկ, կռծողներ

2.Ինչպիսի՞ միջոցներ են ձեռնարկվում մարդու օրգանիզմի վրա աղմուկի վնասակար ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով։

Աղմուկի վնասակար ազդեցությունը կանխելու նպատակով սահմանվել են աղմուկի առողջարարական սահմանաչափեր։

3.Ո՞րքան պետք է լինի հասարակական միջավայրերում,բակերում,բնակելի տներում աղմուկի ուժգնությունը։

Բնակելի շենքերում, բակերում և հասարակական շենքերում աղմուկի ուժգնության մակարդակը չպետք է գերազանցի մարդկանց հանդարտ զրույցի ձայնի ուժգնությանը։

4.Ո՞ր ձայներն ունեն հանգստացնող ազդեցություն։

Մեղմ երաժշտական ձայները, ծովի խշշոցը և ծառերի սվսվոցը ունեն հանգստացնող ազդեցություն։

Posted in Բնագիտություն 6

Լույսը և գույնը բնության մեջ։ Ծիածան։

Դասարանական աշխատանք Պատասխանել հարցերին։

 1. Ի՞նչու է պրիզմայում կամ ջրի կաթիլում սպիտակ լույսը բաժանվում առանձին գունավոր ճառագայթների.դրանցից,որ գույնի ճառագայթներն են բեկվում՝ա)ամենափոքր չափով բ)ամենամեծ չափով։

2.Ի՞նչից է կախված անթափանց մարմինների գույնը։

3.Ի՞նչից է կախված թափանցիկ մարմիների գույնը։

4.Ձեր կարծիքով ՝ ի՞նչ դեր կարող է գույնը կենդանիների կյանքում։

Տնային աշխատանք

 1. Ի՞նչով է պայմանավորված մարմիների գույնը։
 2. Ո՞ ր գիտնական է ապացուցել,որ արեգակի սպիտակ լույսը,տարբեր գույնի ճառագայթների համախումբն է։
 3. Ի՞նչպիսին է կենդանիների աչքի կառուցվածքը։
 4. Բացատրե՛ք լուսացույցի գունավոր ապակիների 《գործողությունը》։
 5. Թվարկե՛ք արեգակնային սպեկտրի գույներն ըստ հաջորդականության։

Поделиться ссылкой:

Posted in Բնագիտություն 6

Մարտ 7֊11. Աչք և տեսողություն

Դասարանական աշխատանք։

Պատասխանել հարցերին

1.Ո՞րքան է նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունը։

25 սմ

2.Թվարկե՛ք մարդու աչքի մասերը և նշե՛ք դրանց նշանակությունը։

Աջքի բիբը չի թողնում աչքը լույսից փչանա: Եղջերաթաղանթ, ակնաբյուրեղ, ապակենման մարմին, ակնապատյան, ծիածանանաթաղանթ, տեսողական նյարդ:

3.Ձեզ հայտնի ի՞նչ եղանակով են կարճատեսությունը շտկում։

Պետք է կրլ համապատասխան ակնոց:

4.Ի՞նչ է պետք անել տեսողության արատները կանխելու համար։

Պահպանել աջքի հիգիենան:

Տնային առաջադրանք :

 1. Ինչն է վնասում մարդու աչքի տեսողությունը:
 2. Շարժվող մեքենայի մեջ հեռախոս, համակարգիչ, գիրք նայել չի կարելի: Քաչ կամ շատ լուսավորության դեպքում մանր քաշխատանք անել չի կարելի, չի կարելի նաև պառկած գիրք կարդալ:
 3. Ինչի պատճառով են զարգանում աչքի արատները:
 4. Հիգիենայի կանոնները չպահպանելը:
 5. Ինչպես է մարդու աչքի մեջ առաջանում պատկեր:
 6. Լույսը բեկվում է եղջերաթաղանթի վրա, ապա բեկվում է ակնաբյուրեղում և հետո ապակենման մարմնում:
 7. ա)Նորմալ աչքը չլարված վիճակում զուգահեռ չառագայթները հավաքում է ցանցաթաղանթի վրա գտնվող կետում: բ)Կարճատես աչքում զուգահեռ ճառագայթները հավաքվում են ցանցաթաղանթի առջևում: , գ)Իսկ հեռատես աչքում ՝ ցանցաթաղանթի հետևում: Ըստ նկարի ՝ պարզաբանեք այս միտքը և փորձեք մեկնաբանել կարճատեսության և հեռատեսության շտկման եղանակները:
Posted in Բնագիտություն 6

Մարտ 7֊11

Սովորել՝

Աչք և տեսողություն։Տեսողության հիգենա։ Դասարանական աշխատանք։ Պատասխանել հարցերին

1.Ո՞րքան է նորմալ աչքի լավագույն տեսողության հեռավորությունը։ 25 սմ

2.Թվարկե՛ք մարդու աչքի մասերը և նշե՛ք դրանց նշանակությունը։

Եղջերաթաղանթ, ծիածանաթաղանթ, բիբ, ակնաբյուրեղ, ակնապատյան, ցանցաթաղանթ, տեսողական նյարդ, ապակենման մարմին:Որևէ մարմնից լույսն ընկնելով աչքի մեջ՝ բեկվում է եղջերաթաղանթի, ակնաբյուրեղի ու ապակենման մարմնի կողմից և ընկնում ցանցաթաղանթի վրա: Ցանցաթաղանթի վրա առաջանում է առարկայի փոքրացած, իրական, շրջված պատկերը: 

3.Ձեզ հայտնի ի՞նչ եղանակով են կարճատեսությունը շտկում։

Կարճատեսությունը շտկելու համար մարդիկ դնում են ցրող ոսպնյակներով ակնոց:

4.Ի՞նչ է պետք անել տեսողության արատները կանխելու համար։

Պետք է կրել ակնոց: Ակնոցը շտկում է տեսողության արատները:

Posted in Բնագիտություն 6

Բնագիտություն

 1. Ի՞նչու ենք Արեգակը և աստղերը համարվում լույսի բնական,իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը՝ արհեստական աղբյուրներ:Լույսի բնական աղբյուրներն են Արեգակը,աստղերը,միջատները և որոշ բակտերյաներ,իսկ արհեստական մարմինները ստեղծել է մարդը։
 2. ի՞նչ երևույթներ են հաստատում համասեռ միջավայրում լույսի ուղղագիծ տարածումը:Լույսի ողղագիծ տարածմամբ են բացատրվում ստվերներին առաջացումը, պատկերներին առաջացումը մթնախիցիկում,Արեգակի,Լուսնի խավարումները և այլ երևույթներ։
 3. Ի՞նչ կկատարվեր, եթե լույսի ճառագայթները շրջանցեին իրենց ճանապարհին եղած անթափանց արգելքները: Լուսնի կոնաձև ստվերն ընկնում է Երկրի վրա։Երկրի մակրևույթի լռիվ ստվերի սահմաններում հայտնված մասերից դիտվում է Արեգակի լրիվ խավարում։Ոչ լրիվ ստվերում գտնվող տեղերից դիտվում է Արեգակի մասնաի խավարում։
 4. Օգտվելով վերևում նշված նկարից՝ բացատրե՛ք Լուսնի լրիվ և մասնակի խավարումները:Լուսինը երբ հայտնվում է Արեգակի և Երկրի միջև լռիվ կամ մասնակի չափով ծացկում է Արեգակի տեսանելի սկավառակը։
Posted in Բնագիտություն 6

Մագնիսներ.

1.Ի՞նչպես մագնիսները փոխազդում միմյանց հետ։

Մագնիսները փոխազդում են միմյանց հետ, երբ համաձուլվածքներ շփվում են մագնիսական երկաթաքարի հետ և ձեռք են բերում մագնիսական հատկությունները:

Ո՞ր մարմինն է կոչվում հաստատուն մագնիս։

Հաստատուն մագնիս կոչվում են այն մարմինները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները:

Մագնիսի,ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ։

Բևեռ անվանում են մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն ավելի ուժեղ է:

Ի՞նչ է կողմնացույցը։

Կողմնացույցը սարք է, որը ցույց է տալիս բևեռները:

Տնային առաջադրանք։ Պատասխանել հարցերին։

Ո՞րոնք են մագնիսական բևեռները:

Մագնիսը ունի մասեր, որտեղ մագնիսականությունը ավելի լավն է, այդ մասերը կոչվում են մագնիսական բևեռներ:

Ի՞նչպես են անվանում մագնիսական բևեռ֊ները։

Մագնիսկան բևեռներ են անվանում հյուսիսն ու հարաֆ։

Ի՞նչպես է ընդունված ներկել մագնիսները։

Հարավային բևեռը ներկում են կապույտ գույնով և նշանակում են S տառով, իսկ հյուսիսային բեևեռը ներկում են կարմիր գույով և նշանակում են N տառով:

Ո՞ր երևույթն է կոչվում ապամագնիսացում։

Երբ որ մագնիսական մարմինը ուժեղ տաքացնում են, այն կորցնում է իր մագնիսականությունը, այդ պրոցեսը կոչվում է ապամագնիսացում:

Ձեզ հայտնի,ո՞ր բնագավառներում են օգտագործում մագնիսը։

Մագնիսները օգտագործում են մանկական խաղալիքների մեջ, բժշկության մեջ և տեխնիկայի բնագավառում:

Ինչով է պայմանավորված կողմնացույցի աշխատանքը։

Քանի, որ կողմնացույցի սլաքները մագնիսացված, դրանք ձգվում են դեպի մոլորակի բևեռներ, որովհետև մոլորակի բևեռներն էլ են մագնիսացված:

Posted in Բնագիտություն 6

Հունվարի 31-ից-փետրվարի 4

1.Ի՞նչպես է առաջանում կայծակը:ի՞նչ է որոտը:
Երկու տարանուն լիցքերով լիցքավորված մարմինները մոտեցնելու առաջանում է կայծ, և ճայթում է լսվում։
2.Ի՞նչ է շանթարգելը, և ի՞նչպես է այն շինանյութերը պաշտպանում կայծակի հարվածից: 
Շանթարգելը երկար ձող է, որը ամրացնում են շենքի երկայնքով։ Փողի վերին սրածայր մասը, պաշտպանվող շեմքից բարձր է։ Փողի ստորին մասին զորակցում են պղնձյա թիթեղ։ Որը թաղում են հողի մեջ։
3.Երկրի մակերևույթի վրա, ո՞ր առարկաներին է կայծակը ավելի հաճախ հարվածում: 
Մարդկանց, շինություններին, կենդանիներին, միայնակ ծառերին։
4.Կայծակի ժամանակ ի՞նչպես պետք է վարվեք, եթե հաըտնվել եք բաց տարածքում:
Պետք է ձգուշանալ հաճախ հարվածվող առարկաներից և ոտքերը միացրած կքանստել։

Տնային առաջադրանք

1.Ի՞նչպես են ստեղծվեւմ օդի բարձրացող և իջնող հոսանքները:

Մթնոլորտի տարբեր մասերում օդի ջարմաստիճանների և ճնշումների հետևանքով ստեղծվում են օդի բարձրացվող և իջնող հոսանքներ: Օդային հեսանքների և ամպերի շբման հետևանքով ստեղծվում են օդի բարձրացնաղ և իջնող հոսանքներ:

2. Ի՞նչպես են ամպերում գոյանում էլեկտրական լիցքեր:

Օդային հոսանքների և ամպերի շփման հերևանքով ամպերում գոյանում են էլէկտրական լիցքեր:

3. Ի՞նչու է վտանգավոր կայծակի ժամանակ պառկել հողի վրա:

Պառկելու դեպքում դուք կարող եք տուժել կայծակի, ոչ թե անմիջապես հարվածից, այլ գտնի էլէկտրական դաշտից: դա առաջանում է, երբ կայծակը հարվաշում է մոտակա ծառին, կամ այլ բարձրադիր առարկայի: Այդ դեպքում կայծակի պարպման հոսանաքը հասնելով գետնին, վորի մի մասը անցնում է գետնի վրայով:

4.Նկարագրել շանթարգելի կառուցվածքը:

Շանթարգելը երկար ձող է, որը ամրացնում են շենքի երկայնքով։ Փողի վերին սրածայր մասը, պաշտպանվող շեմքից բարձր է։ Փողի ստորին մասին զորակցում են պղնձյա թիթեղ։ Որը թաղում են հողի մեջ։