Posted in մաթեմ 6

Մայիս 24

1.-?=14.3/2=21 հատ

2.-?=3.32/4=24ժ

3.-Առաջին բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 9 հատ դետալ

իսկ երկրորդ բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 8 հատ դետալ

Աշխատելով միասին 12ժ կպատրաստեն 17 դետալ։

4․-Առաջին բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 9 հատ դետալ

Եթե առաջին բանվորը պատրաստի 45 հատ, ապա կաշխատի 30 ժամ

իսկ երկրորդ բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 8 հատ դետալ

Եթե երկրորդ բանվորը պատրաստի 40 հատ, ապա կաշխատի 30 ժամ։

Ընդամենը 60 ժամում կպատրաստեն 85 դետալ։

98․- 7․5=35 լիտր ջուր մնաց տակառում

35+7=42 լիտր ջուր կար տակառում

99․-27։3=9 լիտր ջուր մնաց տակառում

9+27=36 լիտր ջուր կար տակառում

Posted in մաթեմ 6

Մայիս 23

1․- 14+6=20

20-100%

6-?

?=6.100/20

?=30%

2.-100-35=65

65-26

100%-?

?=100.26/65

?=40%

3.-100-25=75

75-27

100%-?

?=100.27

?=36%

4.-15.40/100=6

15+9=24

6.100/24=10%

5.- 40.20/100=8

40+10=50

8+10=18

18.100/50=36%

6.- 60.30/100=18

60+14+6=80

18+14=32

32.100/80=40%

Posted in մաթեմ 6

Մայիսի 18

1․-15․2/3=10

2.-16:20=0,8=4/5

3.-225:0,75=

22500:75=300

4.-18:45=2/5

5.-

1.-16+24+60+36=136

136.75/100=10200

2.-16+24=40

40/60=2/3

3.-36-24=12=1

12/60=1/5

4.-24.36=924

16.60=960

924:960=0,9

6.-75.40/100=30

7.-80.36/100=28,8

8.-42:35/100=42.100/35=120

9.-

10.-

Posted in մաթեմ 6

Մայիս 16

1․-(x-35).2-3=x

2x-70-3=x

2x-x=+70+3

x=+73

2.- 98+101+x=247

199+x=247

x=247-199

x=48

3.

428-218=210

210:3.4=280

428-280=148

4.- x.2+11=49

2x=49-11

2x=38

x=19

5.-3x-15=66

3x=66+15

3x=81

x=81:3

x=27

6․- x+y=46

x-y=12

2x=46+12

2x=58

x=58:2

x=29

29+y=46

y=46-29

y=17

7.-A+B=84

A:8=3:4

A=84-B

84-B:B=3:4

336-4B=3B

336=3B+4B

336=7B

B=336:7

B=48

A+B=84

A+48=84

A=84-48

A=36

8.- A-3A=38

2A=38

A=38:2

A=19

19, 57

9.-4+1=5

115:5=23

23.4=92

Posted in մաթեմ 6

Դաս 15

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

10000-999=9001

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

1000000000:1000000=1000

900000000:9000=100000

3) 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

50.25/100=12,5

12,5:20/100=62,5

62,5 > 50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

mk=2

Լրացուցիչ(տանը)

5) Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր հաջորդ դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ նախորդ դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Մեկ անգամ

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (x + 324) + 18 = 555      

x=555-324-18

x=213    

դ) (x – 90) – 617 = 1000

x=1000+90+617

x=1707

բ) (x + 10) – 56 = 344

x=344-10+56

x=390          

ե) 136 + (x – 26) = 839

x=839-136+26

x=729

գ) (x – 83) + 215 = 940

x=940+83-215

x=808

զ) 405 + (x + 394) = 2505

x=2505-405-394

x=1706

7) Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի։

8) Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

1,4 1,2 2,7 5

1,2<1,4<2,7<5

Posted in մաթեմ 6

Դաս 14

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382 ≈ 0,9,        դ) 1,0625 ≈ 1,,           է) 200,18  ≈ 200,1,

բ) 28,2897 ≈ 28,2,       ե) 80,0388 ≈ 80,         ը) 567,9111 ≈ 567,

գ) 100,5621 ≈ 100,5     զ) 6,0999≈6           թ) 0,0008≈0

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65 ,    գ) 0,563891 ≈ 0,564 ,       ե) 0,7014 ≈ 1 ,

բ) 734,82 ≈ 735 ,           դ) 0,563891 ≈ 0,6 ,          զ) 0,102 ≈ 0 ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=  1,6854 ≈ 1,68

գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6,1046≈6,10

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7,5839≈7,58

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,089≈0,08

Լրացուցիչ(տանը)

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932=7,9      

դ) 0,9999=1       

է) 2,3845=2,39

բ) 85,0639=  85,07  

ե) 65,6788= 65,68     

ը) 18,0936 =18,1

գ) 0,1111 =  0,12

զ) 721,8957 =721,9       

թ) 55,6009=55,61

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,660 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,59 , ե) 7,5 ≈ 7,50 ,

բ) 0,30 ≈ 0,3 , դ) 25,039 ≈ 25,04 , զ) 800,000 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք

թվերը.

ա) 0,136 և 0,144,

0,137 < 0,145                   

դ) 12,129 և 12,131,

12,130 = 12,130

բ) 2,254 և 2,256

2,26    =     2,26          

ե) 7,9951 և 8,0049,

8 = 8

գ) 3,769154 և 3,767002

3,8 = 3,8

զ) 0,009 և 0,001

1 > 0

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը

համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։

12,4․5,08․3,6=226,7712≈226,8

Posted in մաթեմ 6

Դաս 13

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9, 0,01 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը։

837,2+0,01=837,21

2) Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

132:12=11

11.11.11=1,331

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 8x + 3 = 14

8x=14-3

8x=11

x=11/8

դ) 3x – 57 = 88

3x=88+57

3x=145

x=145/3        

է) 6 = 11 – x

-x=6-11

-x=-5

x=+5

բ) 3x + 7 = 10

3x=10-7

3x=3

x=3/3

x=1

ե) 6 + 7x = 16

7x=16-6

7x=10

x=10/7

ը) 18 = 9x – 13

9x=18+13

9x=31

x=31/9

գ) 5x – 10 = 2

5x=2+10

5x=12

x=12/5

զ) 4x = 48

4x=48

x=48/4

x=12

4) Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։

3000000:24=125000 օր

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182

(17829+2042,3).4-182=

(19871,3).4-182=

25998,2-182=25816,2

բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5=

(1156-79).5=

1077.5=5385

գ) 23056 – (15300 + 185) ։ 163

23056-(15485):163

23056-95=22961

դ) (41000 – 8512) ։ 262 + (261 ։ 29) ⋅ 30։

(32488):262+9.30=

124+270=394

6) Քանի՞ ժամ է միլիոն շաբաթը։

24.7=168

1000000.168=168000000

7) Արտահայտե՛ք՝

ա) գրամներով.

10 կգ 20 գ=1020գ.

16 տ 5 ց 30 կգ 8 գ=1653008 գ.

բ) քառակուսի մետրերով.

150 կմ2,

10 կմ2 30 մ2։

8) Ասում են, որ այն հարցին, թե ինքը քանի աշակերտ ունի, մեծ

փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Պյութագորասը պատասխանել է.

«Իմ աշակերտների կեսն ուսումնասիրում է մաթեմատիկան, մեկ

քառորդը՝ բնությունը, մեկ յոթերորդը ժամանակն անցկացնում է

լուռ խորհրդածությունների մեջ, իսկ մնացած մասը 3 օրիորդներ են»։

Քանի՞ աշակերտ ուներ Պյութագորասը։

1/2+1/4+1/7=14/28+7/28+4/8=25/28

3 օրիորդներ

28:2=14 մաթեմ

28:4=7 բնությունը

28:7=4 լուռ խորհրդածությունների

Posted in մաթեմ 6

Դաս 12

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2,=4,184

դ) 10,5 ։ 7=1,5

բ) 17,024 ։ 4=4,256

ե) 6,25 ։ 125=0,05

գ) 0,0225 ։ 15=0,0015     

զ) 10,08 ։ 24=0,42

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17,5

դ) 35,601 ։ 0,01=3560,1 

բ) 4,221 ։ 0,63=6,7

ե) 0,13464 ։ 0,396= 0,34

գ) 30,303 ։ 33,3=0,91

զ) 9,3456 ։ 10,62=0,88

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74

x=7,74:3,87

x=2

գ) 0,32x = 0,48

x=0,48:0,32

x=1,5

բ) 8,13x = 24,6339

x=24,6339:8,13

x=2463,39:813

x=3,03     

դ) 7,25x = 9,425

x=9,425:7,25

x=942,5:725

x=1,3

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

465,8668:26,53=17,56 դմ

46586,68:2653=17,56

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25=4000

դ) 1295 ։ 0,37=3500 

է) 888 : 0,37=2400

բ) 169 ։ 1,3=130   

ե) 276 ։ 2,3=120          

ը) 302 : 0,2=1510

գ) 7920 ։ 3,6= 2200         

զ) 10572 ։ 8,81=1200          

թ) 4451 : 44,51=100

6) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26  

47,4 > 0,47   

գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2

0,095 < 950,5

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4

78,8 > 7,8

դ) 7,26 ։ 5,17 ∗ 7260 ։ 5,17

1,4 = 1,4

7) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 52,3527 ։ 3,27 =

5235,27:327=1601

գ) (–19,558) ։ (–7,7)=

-195,58:(-77)=+2,54

ե) (–0,90216) ։ 0,14=

-90,216:14=-6,44

բ) (–32,8) ։ (–8,2) =

-328:(-82)=+4

 դ) 0,1938 ։ 0,51=0,38

զ) (–0,0101) ։(–10,1)=0,001

8) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ x = –24

x=+3

գ) (–3) ⋅ x + 1 = +22

-3x=+22-1

-3x=+21

x=+21:(-3)

x=-7

բ) (–7) ⋅ x = +4

x=+4:(-7)

x=-4/7

դ) (+8) ⋅ x + 1 = +1

+8x=+1-1

+8x=0

x=0

Posted in մաթեմ 6

Դաս 11

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք իրար հաջորդող այն երկու բնական թվերը, որոնց

գումարը հավասար է 43‐ի։

43-1=42

42:2=21

21+1=22

21+22=43

2) Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և

64 թվերը։

16

3) Արտահայտե՛ք կիլոգրամներով.

ա) 7 կգ 344 գ=7,334

գ) 1 կգ 600 գ=1,6

ե) 10 ց 75 կգ 110 գ=1075,11

բ) 13 կգ 45 գ=13,45

դ) 4 ց 15 կգ 23 գ=415,23

զ) 188 գ=0,188

4) Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 300‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

(180-30):2=75

75+30=105

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը։

17, 34, 51, 68, 85:

6) Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Գտե՛ք նրա մակերեսը։

240:4=60

60.60=3600

7) Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է

անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

5.80=400

400:2=200

200:100=2 ժամ

200:50=4 ժամ

4+2=6 ժամ

8) Մի մարդ մտավ երեք եկեղեցի։ Առաջին եկեղեցում Աստծուց

հետևյալը խնդրեց. «Տո՛ւր ինձ այնքան, որքան ես ունեմ, և ես կտամ

քեզ քսանհինգ դահեկան»։ Այդպես խնդրեց նաև երկրորդում և տվեց քսանհինգ դահեկան, նույնը՝ նաև երրորդում, և նրա մոտ ոչինչ չմնաց։

Արդ՝ իմացի՛ր, թե սկզբում նա քանի դահեկան ուներ։

Անանիա Շիրակացի, «Խնդրագիրք»:

Posted in մաթեմ 6

Դաս 10

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2395

դ) 17,32 ⋅ 896,1 =  15520,452  

է) 0,1 ⋅ 0,001=0.0001

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223    

ե) 1,11 ⋅ 0,32=0,3552      

ը) 23,57 ⋅ 8,192=193,08544

գ) 0,782 ⋅ 0,55=0,4301 

զ) 0,92 ⋅ 10,03=9,2276

թ) 17,17 ⋅ 17,17=294,8089

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36=4,32 

դ) 4 ⋅ 2,575= 10,3     

է) 85 ⋅ 18,43=1566,55

բ) 200 ⋅ 1,25= 250    

ե) 77 ⋅ 0,98= 75,46      

ը) 9 ⋅ 34,392=309,528

գ) 5 ⋅ 66,99=334,95

զ) 134 ⋅ 1,73=231,82

թ) 236 ⋅ 7,24=1708,64

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06=15,0586

բ) 20,02 ⋅ (–11,99)=-240,0398

գ) 0,1 ⋅ 4,767=0,4767

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348)= +12,1104

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2)= +11,704

զ) 12,12 ⋅ 10,01=121,3212

Լրացուցիչ(տանը)

4) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7=43,757

դ) 14,55 ⋅ 2=29,1        

է) 7,86 ⋅ 12=94,32

բ) 0,302 ⋅ 5=1,51

 ե) 0,04 ⋅ 85=  3,4     

ը) 12,5 ⋅ 80=1

գ) 18,11 ⋅ 30=543,3       

զ) 6,37 ⋅ 9=57,33

թ) 31,232 ⋅ 25=780,8

5) Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

4.5,2=20,8

3.4,8=14,4

20,8+14,4=35,2

6) Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 > 10,26 ⋅ 0,03,

0,376 > 0,3078

դ) 4,25 ⋅ 11,1 > 56,8 ⋅ 0,2

47,175 > 11,36

բ) 5,71 ⋅ 23 > 2,8 ⋅ 45,

131,33 > 126         

ե) 0,705 ⋅ 9,43 < 8,99 ⋅ 0,77,

6,64815 < 6,9223

գ) 1,92 ⋅ 8,4 > 17,5 ⋅ 0,8,

 16,128 > 14            

զ) 0,006 ⋅ 1000 < 100 ⋅ 0,083,

6 < 8,3