Posted in մաթեմ 6

Դաս 15.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք համաչափ պատկերների մի քանի օրինակներ։

Քառակուսի, եռանկյուն, շրջան․․․

2) Շրջանի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք նրա տրամագիծը։

Այո։

3) Քանի՞ համաչափության առանցք ունի քառակուսին:

Չորս։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գտի՛ր քո անվան համաչափության առանցքները թիվը:

SERO=4

5) Ո՞ր թվանշանն է, որն ունի անվերջ թվով համաչափության առանցքներ:

0

6)

1․- Իսլանդիա

2.- Իտալիա

3․- Շվեցարիա

4․- Մակետոնիա

5․- Նորվեգիա

6․- Անգլիա

7․- Ուկրանիաիա

8․- Կրիբատտիա

9․- Միկրոնեզիա

7) Քանի՞ տոկոսն է.

 ա) 50-­ը 100-­ի=50% գ)125­-ը 25­-ի=20% ե) 300-­ը 30-­ի=10%

 բ) 15­-ը 75-­ի=5% դ) 40­-ը 250-­ի= զ) 900-­ը 15-­ի=60%

Posted in մաթեմ 6

Դաս 14

Կրկնեն

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Համեմատե՛ք.

ա) 16-ի 37 %-ը = 37-ի 16 %-ը,

բ) 72-ի 94 %-ը = 94-ի 72 %-ը,

գ) 88-ի 56 %-ը = 56-ի 88 %-ը։

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։ 

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 20 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար։

20.25/100=5 կգ կապար

20.75/100=15 կգ երկաթ

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է` 

ա) 36 սմ2 =6.6

բ) 64 սմ2 =8.8

գ) 1 սմ2 =1.1

դ) 25 մմ2 =5.5

ե) 49 մմ2 =7.7

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞ 

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15 

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի 

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։ 

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6

5.6=30

10.6=60

15.6=90

20.6=120

Լրացուցիչ(տանը)

5) Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

80.130/100=104

6) Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզա­

կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­-ն 

են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

480.35/100=168

168.25/100=42 աղջիկ

7) Շոգենավը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ լողալիս 

144 կմ­ն անցնում է 8 ժամում: Որքա՞ն է շոգենավի արագությունը 

չհոսող ջրում, եթե լաստը այդ նույն ճանապարհն անցնում է 36 ժամում:

144։8= 18

144:36= 4

18+4=22

8) Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փո­խարեն գրելու դեպքում կստացվի 

հավասարություն.

A)x:25=2:5

x=2/5.25=10

b)x/6=11/24

x=11/24.6=11/4

c)38:x=19:5

x=38.5/19=10

d)65/x=13/9

x=65.9:13=45

e)81:72=x:36

36.72:81=32

f)2x:4=30:72

2x=4.30/72=5/3

g)3/x=4/5

x=3.5/4=15/4

h)560/110=x/3212

x=3212.530:110=

i)x:92=15:69

x=92.15/69=

Posted in մաթեմ 6

Դաս 12

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

2)Ունենք 1 սմ երկարությամբ 42 ձողիկ։ Հնարավո՞ր է արդյոք այդ 

ձողիկներով կազմել 11 սմ կողմով քառակուսի կամ 12 սմ և 9 սմ 

կողմերով ուղղանկյուն։

3)Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց 

գումարը հավասար է 60-­ի։

Լրացուցիչ(տանը)

4)Եթե 8 միանման ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում ավելացվի 16 

տեղ, ապա բոլոր ավտոբուսներում կտեղավորվի 496 մարդ: Քանի՞ 

տեղ կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

5)Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

ա) Երկու կանոնավոր կոտորակների գումարը կանոնավոր կոտորակ է։

բ) Անկանոն կոտորակի և կանոնավոր կոտորակի տարբերությունը կանոնավոր կոտորակ է։

գ) Երկու կանոնավոր կոտորակների արտադրյալը կանոնավոր 

կոտորակ է։

դ) Կանոնավոր կոտորակի և անկանոն կոտորակի արտադրյալը 

կանոնավոր կոտորակ է։

6)34 կոտորակի համարիչին և հայտարարին գումարել են 7։ Ո՞րքանով է ստացված կոտորակը 34-ից մեծ։

Posted in մաթեմ 6

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի ­23-ը ամուր կազմով է։ 

Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

23

2)Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճա­նապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը 20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի ­15-ը։ Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

10

3)Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած մանրակների քանակի 815-­ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64 մանրակ:

815+64=879

4)Ավազանում 600 մ3 ջուր կար։ Դրանից 125 մ3ը արտահոսեց։ Ավա­զանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

1/4

Լրացուցիչ(տանը)

5)Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 56-­ը։ Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

36.56/100=20,4

6)Բասկետբոլիստը խաղի ընթացքում վաստակել է 36 միավոր, որ թիմի վաստակած միավորների 25-­ն է։ Քանի՞ միավոր է վաստակել թիմը։

36.25/100=9

7)Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 8400 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

54600:8400=6,5

8)Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր 12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատա­րեց 114 %­ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողար­կեց գործարանը։

12500.114/100=14250

14250-12500=1750

Posted in մաթեմ 6

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պա­հեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։

100:2=50 ուղերթ

2)Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

Երկուսը իրար հավասար։

3)Կատարե՛ք բաժանում.

Ա) 4 1/2։1/100=9/2.100/1=900/2=450

բ) 23 1/5:11 1/5=116/5:56/5=116/5.5/56=29.1/14=29/14

գ) 1:1/4=1.4/1=4

դ) 162 3/50:12 3/5=8103/50:63/5=8103/50.5/63=8103/630=2701/210

ե) 3 3/10:3/50=33/10.50/3=55/1=55

զ) 1 1/4:25=5/4.1/25=1/20

է) 9 2/7:65/7=65/7.7/65=1

Ը) 3 11/36:1 5/63=119/36:68/63=119/36.63/68=833/272

4)Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 13-­ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

Առաջադրանքներ(տանը)

5)Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի 18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։

400.54/100=216

400.18/100=72

216 անգամ շատ է։

6)AB հատվածի երկարության քանի՞ տոկոսն է AC հատվածի երկա­րությունը։

Ա) 200%

բ) 25%

գ) 20%

7)Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

60=1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

8)Երեք գումարելիների գումարը հավասար է 20127­ի:Գումարելիներից մեկը ամենամեծ քառանիշ թիվն է, մեկը` ամենափոքր վեցա­նիշ թվի և ամենամեծ հնգանիշ թվի տարբերությունը: Գտե՛ք երրորդ գումարելին:

Լրացուցիչ(տանը)

9)*Շունը հետապնդում է նապաստակին, որը նրանից 150 ոտնաչափ հեռու է գտնվում։ Շունը 9 ոտնաչափ երկարությամբ ցատկ է կատարում ամեն անգամ, երբ նապաստակը ցատկում է 7 ոտնաչափ։ Քանի՞ ցատկ պիտի անի շունը` նապաստակին հասնելու համար։

Posted in մաթեմ 6

Թվի տոկոս

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2 է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր 

է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մա­կերեսի 16 %-ը։

2) Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

3)Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝ 

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել 

երկու գյուղացիները։

4)Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի ­14ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո­կոսն է նա անցել։

Լրացուցիչ(տանը)

5)Որքա՞ն է 536­ի 100 %­ը։

5,36

6) Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

550լ

7)Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

800-ի 20 %-ը

8)Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին. 

ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը. 10%

բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները. 1000%

գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտի-

մետրը։ 100%

9)Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է 

ավելացել թոշակը։

200%

Posted in մաթեմ 6

Վարժ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

7) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b =3.7+5.5=46

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3 =10.(7+5):3=40

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b =(7-5).4+7.5=43

դ) 95 ։ b + 49 ։ a =95:5+49:7=26

ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4 =(7-7).8+(5-5).4=0

զ) (a – 7) ⋅ (b – 5) =(7-7).(5-5)=0

8) a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի

արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։

a+23=25

2+23=25

9) 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞  նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

5 հատ 6 տեղանոց

12 հատ 4 տեղանոց

10) Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի

քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով

ընդամենը 100 մ 40 սմ գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում է կարվել։