Posted in մաթեմ 6

Դաս 10

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2395

դ) 17,32 ⋅ 896,1 =  15520,452  

է) 0,1 ⋅ 0,001=0.0001

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223    

ե) 1,11 ⋅ 0,32=0,3552      

ը) 23,57 ⋅ 8,192=193,08544

գ) 0,782 ⋅ 0,55=0,4301 

զ) 0,92 ⋅ 10,03=9,2276

թ) 17,17 ⋅ 17,17=294,8089

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36=4,32 

դ) 4 ⋅ 2,575= 10,3     

է) 85 ⋅ 18,43=1566,55

բ) 200 ⋅ 1,25= 250    

ե) 77 ⋅ 0,98= 75,46      

ը) 9 ⋅ 34,392=309,528

գ) 5 ⋅ 66,99=334,95

զ) 134 ⋅ 1,73=231,82

թ) 236 ⋅ 7,24=1708,64

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06=15,0586

բ) 20,02 ⋅ (–11,99)=-240,0398

գ) 0,1 ⋅ 4,767=0,4767

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348)= +12,1104

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2)= +11,704

զ) 12,12 ⋅ 10,01=121,3212

Լրացուցիչ(տանը)

4) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7=43,757

դ) 14,55 ⋅ 2=29,1        

է) 7,86 ⋅ 12=94,32

բ) 0,302 ⋅ 5=1,51

 ե) 0,04 ⋅ 85=  3,4     

ը) 12,5 ⋅ 80=1

գ) 18,11 ⋅ 30=543,3       

զ) 6,37 ⋅ 9=57,33

թ) 31,232 ⋅ 25=780,8

5) Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

4.5,2=20,8

3.4,8=14,4

20,8+14,4=35,2

6) Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 > 10,26 ⋅ 0,03,

0,376 > 0,3078

դ) 4,25 ⋅ 11,1 > 56,8 ⋅ 0,2

47,175 > 11,36

բ) 5,71 ⋅ 23 > 2,8 ⋅ 45,

131,33 > 126         

ե) 0,705 ⋅ 9,43 < 8,99 ⋅ 0,77,

6,64815 < 6,9223

գ) 1,92 ⋅ 8,4 > 17,5 ⋅ 0,8,

 16,128 > 14            

զ) 0,006 ⋅ 1000 < 100 ⋅ 0,083,

6 < 8,3

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s