Posted in մաթեմ 6

Դաս 11

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք իրար հաջորդող այն երկու բնական թվերը, որոնց

գումարը հավասար է 43‐ի։

43-1=42

42:2=21

21+1=22

21+22=43

2) Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և

64 թվերը։

16

3) Արտահայտե՛ք կիլոգրամներով.

ա) 7 կգ 344 գ=7,334

գ) 1 կգ 600 գ=1,6

ե) 10 ց 75 կգ 110 գ=1075,11

բ) 13 կգ 45 գ=13,45

դ) 4 ց 15 կգ 23 գ=415,23

զ) 188 գ=0,188

4) Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 300‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

(180-30):2=75

75+30=105

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը։

17, 34, 51, 68, 85:

6) Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Գտե՛ք նրա մակերեսը։

240:4=60

60.60=3600

7) Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է

անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

5.80=400

400:2=200

200:100=2 ժամ

200:50=4 ժամ

4+2=6 ժամ

8) Մի մարդ մտավ երեք եկեղեցի։ Առաջին եկեղեցում Աստծուց

հետևյալը խնդրեց. «Տո՛ւր ինձ այնքան, որքան ես ունեմ, և ես կտամ

քեզ քսանհինգ դահեկան»։ Այդպես խնդրեց նաև երկրորդում և տվեց քսանհինգ դահեկան, նույնը՝ նաև երրորդում, և նրա մոտ ոչինչ չմնաց։

Արդ՝ իմացի՛ր, թե սկզբում նա քանի դահեկան ուներ։

Անանիա Շիրակացի, «Խնդրագիրք»:

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s