Posted in Անգլ 5

Neo’s Family


Hi, my name is Neo. My father’s name is Homer. He (1) is a doctor. He works at a (2) . hospital. He treats sick people. He uses a stethoscope. My brother’s name is Morpheus. (3) He is an engineer. He designs bridges, hospitals, banks and many other structures. He has got (4) a red helmet and he always wears (5) it. My mother’s name is Talin. She is a (6) housewife .She cooks delicious meals. She (7) cleans the house, she does the ironing and shopping. I (8)have got a sister. (9) Her name is Alicia. She plays tennis. She uses her own racket. She likes (10) drawing pictures of animals and people. She uses a pencil and a piece of paper.

Posted in Անգլ 5

Luis Pierri

Hi! My name is Luis Pierri. I (1) am  fourteen years old. I’m in year 8 at St.Patrick’s (2) school . I’m from Sydney, Australia. My father (3) is from Spain. (4) His name is Andrew Pierri and he’s forty-five years old. He’s a (5) teacher and he teaches Math. My mother is from Armenia. (6) Her name is Katy Pierri. She’s thirty-eight years old and she’s a nurse. I don’t (7) have any sisters or brothers. I am a single child but I have many friends. I usually (8)play computer games in my free time. I like (9) reading  a book. My favorite food is (10) pizza.

Posted in Մայրենի 5

Ինչ կլիներ, եթե…

Ինչ կլիներ, եթե աշխարհը քառակուսի լիներ։ Արև չլիներ, երկինքը ներքև և գետինը վերևում լիներ։

Մարդիկ թռչելով մոլորակում ապրեին, իսկ թռչունները քայլելով գետնին տան մեջ ապրեին։

Արդյոք հաճելի կյանք կլինե՞ր․․․

READING.GEԹութակների կակարիկի զրույց Կենդանիների հանրագիտարան. Հաբիթաթ, բնական  միջավայրեր