Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ընթերցասեր Ընտանիք

Screenshot_2020-05-13-11-05-09-232_com.facebook.katana

Գիրք ընթերցելը մտքի հարստություն է, ժառանգական սովորույթ՝ փոքրերը տեսնելով մեծերի գիրք ընթերցելու սերը, իրենք էլ իրենց կարգին սիրում են գիրք ընթերցել։

Նկարում պատկերված է ընտանեկան ծառ՝ տատիկ, հայր, մայր, երեխաներ և մի քանի կենդանի, գարնան արևոտ օր բոլորը նստած ծառի ճյուղերի վրա գիրք են կարդում։

Գիրքը կզարգացնի մարդու միտքը, գիտելիքներով կհարստացնի։

Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

An old lady who swallowed a fly 

There was an old lady who swallowed a fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a spider
That wriggled and wiggled and tickled inside her
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a bird
How absurd to swallow a bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a cat
Fancy that to swallow a cat!
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a dog
What a hog to swallow a dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!

There was an old lady who swallowed a cow
I don’t know how she swallowed a cow
She swallowed the cow to catch the dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a horse …
She’s dead, of course!

swallowed-կուլ տվեց

6

7

8

9

1011

12

13 (1)

Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

The clever monkey

Once upon a time, there was a clever monkey. He lived on a
beautiful island, in an apple tree. One day, a crocodile swam
to the island. ‘I’m hungry,’ he said.
So the monkey threw a red apple to the crocodile. The
crocodile munched and munched. The next day, the
crocodile came back. ‘Please, may I have two apples?’ he asked. He ate one and gave
one to his wife.
The crocodile went to see the monkey every day, to listen to his tales and eat his
apples. He wanted to be clever, just like the monkey. The crocodile’s wife had an idea.
‘Why don’t you eat his heart? Then you’ll be clever, just like him!’
The next day, he said to the monkey, ‘Come to my house! We’ll have lunch together, to
thank you for the apples.’
But when he arrived, the crocodile snapped and said, ‘Monkey! I want to eat your heart,
so I can be as clever as you!’
The clever monkey thought quickly and said, ‘But… I haven’t got my heart here. It’s on
the island, in the apple tree.’
They all went back to the island. ‘Wait here, and I will get my heart,’ said the monkey.
The monkey quickly climbed the tree and sat at the top. ‘Oh, Crocodile. You are
greedy. Of course you can’t have my heart. And now, you can’t have my apples!’ And
the clever monkey laughed and laughed!

clever- խելացի

monkey- կապիկ

island-կղզի

apple- խնձոր

crocodile-կոկորդիլոս

tree- ծար

hungry- սոված

wife- կին

husband- ամուսին

heart- սիրտ

house- տուն

have lunch- նախաճաշել

climb- բարձրանալ

laugh- խնդալ

munched- պղտորվել

tales-հեքիաթներ

idea- գաղափար

arrived— ժամանեց

snapped- խորտակված

thought- մտածեց

wait- սպասել

greedy- ագահ

1

2

3

4

5