Posted in մաթեմ 5

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

3․ Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

  • [12,8]=24
  • [7,8]=56
  • [4,5]=20
  • [3,11]=33
  • [5,12]=60

4․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

  • (15,18)

15=1, 3, 5, 15

18=1, 2, 3, 6, 9, 18

3

  • (24,12)

24=1, 2, 3, 4, 8, 12, 24

12=1, 2, 3, 4, 6, 12

12

  • (180,6)

180=1, 2, 3, 6, 9, 180

6= 1, 2, 3, 6

6

  • (12,18)

12= 1, 2, 3, 4, 6, 12

18=1, 2, 3, 6, 9, 18

6

  • (15,35)

15=1, 3, 5, 15

35=1, 2, 5, 7, 35

5

Posted in մաթեմ 5

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք 12 և 16 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 150-
ից։

12 և 16=24

2․ Գտե՛ք 14 և 16 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 130-
ից։

14 և 16=56

Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք 30 և 50 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 500-
ից։

30 և 50=150

2․ Գտե՛ք 23 և 17 թվերի այն բոլոր ընդհանուր բազմապատիկները, որոնք փոքր են 170-
ից։

23 և 17=391
3․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
70 և 90=630
132 և 77=924
45 և 81=405
200 և 125=1000
65 և 39=195
1 և 100=100

Posted in մաթեմ 5

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․
18 և24

18=1, 2, 3, 6, 9, 18

24=1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

1, 2, 3, 6
18 և 9

18= 1, 2, 3, 6, 9, 18

9=1, 3, 9

1, 3, 9

15 և 25

15= 1, 3, 5, 15

25=1, 5, 25

1, 5
2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը
4 և 14

4= 1, 2, 4

14= 1, 2, 7, 14

2

36 և 24

36= 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

24= 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

12
27 և 45

27=1, 3, 9, 27

45=1, 3, 5, 9, 15, 45

9
Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․
14 և 58

14=1, 2, 7, 14

58=1, 2, 58

1, 2
12 և 32

12=1, 2, 3, 4, 6, 12

32=1, 2, 4, 8, 16, 32

1, 2, 4


17 և 25

17=1, 17

25=1, 5, 25

1
2․ Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
21 և 22

21=1, 3, 7, 21

22=1, 2, 11, 22

1
55 և 33

55=1, 5, 11, 55

33=1, 3, 11, 33

1, 11
64 և 42
64=1, 2, 4, 8, 32, 64

42=1, 2, 6, 21, 42

1, 2