Posted in մաթեմ 5

13.3.2021

1 2/5 և 1/12 կոտորակները ներկայացրու 60 հայտարարով կոտորակների տեսքով: 

2/5 1/12 

24/60   5/60 

2 3/18 և 1/10 կոտորակները ներկայացրու 180 հայտարարով կոտորակների տեսքով: 

3/18    1/10 

30/180      18/180 

3 3/13 և 1/12 կոտորակները ներկայացրու 156 հայտարարով կոտորակների տեսքով: 

3/13     1/12 

36/156      13/156 

4 1/15 , 1/5 և 2 /5 կոտորակները ներկայացրու 75 հայտարարով կոտորակների տեսքով: 

1/15      1/5     2/5 

5/75     15/75   30/75 

5 9/24 և 4/12 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի: Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը։ 

24 

Posted in Անգլ 5

Charlie Chaplin

This is a story that Charlie Chapline liked to tell about himself.
This happened when he was already a world famous actor. A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin. People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.
When Charlie Chaplin heard about the competition, he decided, as a joke, to take part in the competition himself. Of course, he didn’t tell about it to anyone.
Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner. However, he decided that it was quite funny.

Put the sentences in the correct order.(Նախադասությունները դասավորել ճիշտ հերթականությամբ): 

This happened when he was already a world famous actor.
-A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin.

-People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.

-Charlie Chapline decided to take part in the competition.

-Of course, he didn’t tell about it to anyone.

-He didn’t win the first prize.
-Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner.
Լրացնել նախադասությունները:
I like to read books.
My favourite writer is

Hovhannes Tumanyan.
My favourite character is reading book, because I like to to read.

Alex: Who is your favourite writer?
Tim: My favourite writer is Hovhannes Shiraz.

Alex: Who is your favourite character? Why?
Tim: My favourite character is truthful, because I like to to speak the truth.

Posted in Uncategorized

Charlie Chaplin

This is a story that Charlie Chapline liked to tell about himself.
This happened when he was already a world famous actor. A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin. People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.
When Charlie Chaplin heard about the competition, he decided, as a joke, to take part in the competition himself. Of course, he didn’t tell about it to anyone.
Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner. However, he decided that it was quite funny.

Put the sentences in the correct order.(Նախադասությունները դասավորել ճիշտ հերթականությամբ): 

This happened when he was already a world famous actor.
-A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin.

-People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.

-Charlie Chapline decided to take part in the competition.

-Of course, he didn’t tell about it to anyone.

-He didn’t win the first prize.
-Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner.
Լրացնել նախադասությունները:
I like to read books.
My favourite writer is

Hovhannes Tumanyan.
My favourite character is reading book, because I like to to read.

Alex: Who is your favourite writer?
Tim: My favourite writer is Hovhannes Shiraz.

Alex: Who is your favourite character? Why?
Tim: My favourite character is truthful, because I like to to speak the truth.