Posted in Մայրենի 6

Վարդան Այգեկցի

Առիւծ եւ աղուէս

Առիւծ մի կորիւն ծնաւ, եւ ժողովեցան կենդանիքն ի տես եւ յուրախութիւն: Գայ աղուէսն ի մէջ բազմամբոխին եւ մեծահանդիսիւ նախատեաց զառիւծն յատեանն բարձր ձայնիւ եւ անարգեաց, թէ`

 — Ա՞յդ է քո կարողութիւնդ, զի մի՛ կորիւն ծնանիս եւ ոչ բազում:

Պատասխանի ետ առիւծն հանդարտաբար եւ ասէ.

 — Այո՛, մի՛ կորիւն ծնանիմ, բայց առիւծ ծնանիմ եւ ոչ աղուէս քան զքեզ:

Բառարան

Ի տես եւ յուրախութիւն — տեսնելու և ուրախանալու

գայ — գալիս է

ի մէջ բազմամբոխին — բազմամբոխի (հավաքվածների մեջ)

մեծահանդիսիւ — այստեղ` հանդիսականների ներկայությամբ

զառիւծն — առյուծին

ծնանիս — ծնում ես

պատասխանի ետ — պատասխան տվեց, պատասխանեց

ասէ — ասում է

ծնանիմ — ծնում եմ

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ճիշտ կարդա այս բառերը.

Զքեզ, առիւծ, կորիւն, կարողութիւն, յուրախութիւն, յատեանն, գայ, աղուէս, նախատեաց, անարգեաց:

Այս բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբար դարձրու.

կենդանիքն, կենդանիները

ծնաւ, ծնավ

ժողովեցան, հավաքվեվցին

նախատեաց,

անարգեաց,

բարձր ձայնիւ, բարձր ձայնով

ոչ աղուէս քան զքեզ,ոչ քեզ պես աղվես

Գրաբար դարձրու առակի համառոտ փոխադրությունը.

Առյուծը մի կորյուն ծնեց, և աղվեսը նախատեց նրան (զնա), որ մի՛ կորյուն է ծնում և ոչ բազում: Իսկ առյուծը պատասխանեց.

— Մի կորիւն եմ ծնում, բայց առիւծ:

Ի՞նչ է ցույց տալիս առակը:

Նույն բովանդակությամբ մի պատմություն գրիր, որի հերոսները մարդիկ են:

Posted in մաթեմ 6

Դաս 14

Կրկնեն

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Համեմատե՛ք.

ա) 16-ի 37 %-ը = 37-ի 16 %-ը,

բ) 72-ի 94 %-ը = 94-ի 72 %-ը,

գ) 88-ի 56 %-ը = 56-ի 88 %-ը։

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։ 

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 20 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար։

20.25/100=5 կգ կապար

20.75/100=15 կգ երկաթ

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է` 

ա) 36 սմ2 =6.6

բ) 64 սմ2 =8.8

գ) 1 սմ2 =1.1

դ) 25 մմ2 =5.5

ե) 49 մմ2 =7.7

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞ 

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15 

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի 

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։ 

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6

5.6=30

10.6=60

15.6=90

20.6=120

Լրացուցիչ(տանը)

5) Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

80.130/100=104

6) Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզա­

կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­-ն 

են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

480.35/100=168

168.25/100=42 աղջիկ

7) Շոգենավը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ լողալիս 

144 կմ­ն անցնում է 8 ժամում: Որքա՞ն է շոգենավի արագությունը 

չհոսող ջրում, եթե լաստը այդ նույն ճանապարհն անցնում է 36 ժամում:

144։8= 18

144:36= 4

18+4=22

8) Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փո­խարեն գրելու դեպքում կստացվի 

հավասարություն.

A)x:25=2:5

x=2/5.25=10

b)x/6=11/24

x=11/24.6=11/4

c)38:x=19:5

x=38.5/19=10

d)65/x=13/9

x=65.9:13=45

e)81:72=x:36

36.72:81=32

f)2x:4=30:72

2x=4.30/72=5/3

g)3/x=4/5

x=3.5/4=15/4

h)560/110=x/3212

x=3212.530:110=

i)x:92=15:69

x=92.15/69=