Posted in English 6

page 10

Mrs. Williams lived in a small street in London, and now she had a new
neighbour. Her name was Mrs. Briggs, and she talked a lot about her expensive
furniture, her beautiful carpets and her new kitchen.
‘Do you know,’ she said to Mrs. Williams one day, ‘I’ve got a new
dishwasher. It washes the plates and glasses and knives and forks beautifully.’
‘Oh?’ Mrs. Williams answered. ‘And does it dry them and put them in the
cupboard too?’
Mrs. Briggs was surprised. ‘Well,’ she answered, ‘the things in the machine
are dry after an hour, but it doesn’t put them away, of course.’
‘I’ve had a dishwasher for twelve and a half years,’ Mrs. Williams said.
‘Oh?’ Mrs. Briggs answered. ‘And does yours put the things in the cupboard
when it has washed them?’ She laughed nastily.
‘Yes, he does,’ Mrs. Williams answered. ‘He dries the dishes and puts them
away.’
Word outside the 1000: dishwasher

A. Answer these questions.

 1. Where did Mrs. Briggs live?

She lived in a small street in London.

 1. Why was Mrs. Briggs surprised?

Mrs. Briggs was surprised. ‘Well,’ she answered, ‘the things in the machine
are dry after an hour, but it doesn’t put them away, of course.

 1. Did Mrs. Briggs’s dishwasher dry the plates and other things?

Yes, dry after an hour.

 1. Did it put them away?

No.

 1. Did Mrs. Williams’s dishwasher put the things in the cupboard?

No.

 1. Who was Mrs. Williams’s dishwasher?

The machine.

B. Write these sentences. Put one of these words in each empty place:
an any no none some

 1. Mrs. Briggs was rich, but Mrs. Williams was not. Mrs. Briggs had
  a beautiful carpets, but Mrs. Williams didn’t have any.
 1. Mrs. Briggs had an expensive furniture, but Mrs. Williams had none.
 2. Mrs. Briggs had an expensive dishwasher, but Mrs. Williams did
  not have any machines in her kitchen.
 3. Mrs. Briggs had a nice roses in her garden, but Mrs. Williams had
  a flowers in hers.
 4. Mrs. Briggs had a big trees in her garden too, but Mrs. Williams
  had non

C. Write this story. Put one of these words in each empty place:
he him his her it its she
Mrs. Williams had a good baby: He never cried, and her clothes were
always clean. Mrs. Briggs was very surprised and said, ‘When my daughter
was small, I gave his lots of food, but hi cried a lot, and his clothes were
always dirty. Why is your baby so different? How do you do him ?’
‘Well,’ answered Mrs. Williams, ‘my first child was a boy. I always gave
him a lot of food, she got very fat, and his stomach was always full. He
cried a lot and was dirty. Now I give my new baby much less, and hi is
happy and clean.’

Posted in մաթեմ 6

Դաս 15.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք համաչափ պատկերների մի քանի օրինակներ։

Քառակուսի, եռանկյուն, շրջան․․․

2) Շրջանի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք նրա տրամագիծը։

Այո։

3) Քանի՞ համաչափության առանցք ունի քառակուսին:

Չորս։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գտի՛ր քո անվան համաչափության առանցքները թիվը:

SERO=4

5) Ո՞ր թվանշանն է, որն ունի անվերջ թվով համաչափության առանցքներ:

0

6)

1․- Իսլանդիա

2.- Իտալիա

3․- Շվեցարիա

4․- Մակետոնիա

5․- Նորվեգիա

6․- Անգլիա

7․- Ուկրանիաիա

8․- Կրիբատտիա

9․- Միկրոնեզիա

7) Քանի՞ տոկոսն է.

 ա) 50-­ը 100-­ի=50% գ)125­-ը 25­-ի=20% ե) 300-­ը 30-­ի=10%

 բ) 15­-ը 75-­ի=5% դ) 40­-ը 250-­ի= զ) 900-­ը 15-­ի=60%