Posted in մաթեմ 6

Դաս 15

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

10000-999=9001

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

1000000000:1000000=1000

900000000:9000=100000

3) 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

50.25/100=12,5

12,5:20/100=62,5

62,5 > 50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

mk=2

Լրացուցիչ(տանը)

5) Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր հաջորդ դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ նախորդ դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Մեկ անգամ

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (x + 324) + 18 = 555      

x=555-324-18

x=213    

դ) (x – 90) – 617 = 1000

x=1000+90+617

x=1707

բ) (x + 10) – 56 = 344

x=344-10+56

x=390          

ե) 136 + (x – 26) = 839

x=839-136+26

x=729

գ) (x – 83) + 215 = 940

x=940+83-215

x=808

զ) 405 + (x + 394) = 2505

x=2505-405-394

x=1706

7) Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի։

8) Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

1,4 1,2 2,7 5

1,2<1,4<2,7<5

Posted in մաթեմ 6

Դաս 14

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382 ≈ 0,9,        դ) 1,0625 ≈ 1,,           է) 200,18  ≈ 200,1,

բ) 28,2897 ≈ 28,2,       ե) 80,0388 ≈ 80,         ը) 567,9111 ≈ 567,

գ) 100,5621 ≈ 100,5     զ) 6,0999≈6           թ) 0,0008≈0

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65 ,    գ) 0,563891 ≈ 0,564 ,       ե) 0,7014 ≈ 1 ,

բ) 734,82 ≈ 735 ,           դ) 0,563891 ≈ 0,6 ,          զ) 0,102 ≈ 0 ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=  1,6854 ≈ 1,68

գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6,1046≈6,10

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7,5839≈7,58

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,089≈0,08

Լրացուցիչ(տանը)

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932=7,9      

դ) 0,9999=1       

է) 2,3845=2,39

բ) 85,0639=  85,07  

ե) 65,6788= 65,68     

ը) 18,0936 =18,1

գ) 0,1111 =  0,12

զ) 721,8957 =721,9       

թ) 55,6009=55,61

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,660 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,59 , ե) 7,5 ≈ 7,50 ,

բ) 0,30 ≈ 0,3 , դ) 25,039 ≈ 25,04 , զ) 800,000 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք

թվերը.

ա) 0,136 և 0,144,

0,137 < 0,145                   

դ) 12,129 և 12,131,

12,130 = 12,130

բ) 2,254 և 2,256

2,26    =     2,26          

ե) 7,9951 և 8,0049,

8 = 8

գ) 3,769154 և 3,767002

3,8 = 3,8

զ) 0,009 և 0,001

1 > 0

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը

համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։

12,4․5,08․3,6=226,7712≈226,8