Posted in English 6

A king’s Painting

Once upon a time, there was a Kingdom. The king there only had one leg and one eye, but he was very intelligent and kind. Everyone in his kingdom lived a happy and a healthy life because of their king. One day the king was walking through the palace hallway and saw the portraits of his ancestors. He thought that one day his children will walk in the same hallway and remember all the ancestors through these portraits.

But, the king did not have his portrait painted. Due to his physical disabilities, he wasn’t sure how his painting would turn out. So he invited many famous painters from his and other kingdoms to the court. The king then announced that he wants a beautiful portrait made of himself to be placed in the palace. Any painter who can carry out this should come forward. He will be rewarded based on how the painting turns up.

All of the painters began to think that the king only has one leg and one eye. How can his picture be made very beautiful? It is not possible and if the picture does not turn out to look beautiful then the king will get angry and punish them. So one by one, all started to make excuses and politely declined to make a painting of the king.

But suddenly one painter raised his hand and said that I will make a very beautiful portrait of you which you will surely like. The king became happy hearing that and other painters got curious. The king gave him the permission and the painter started drawing the portrait. He then filled the drawing with paints. Finally, after taking a long time, he said that the portrait was ready!

All of the courtiers, other painters were curious and nervous thinking, How can the painter make the king’s portrait beautiful because the king is physically disabled? What if the king didn’t like the painting and gets angry? But when the painter presented the portrait, everyone in the court, including the king, left stunned.

The painter made a portrait in which the king was sitting on the horse, on the one-leg side, holding his bow and aiming the arrow with his one eye closed. The king was very pleased to see that the painter has made a beautiful portrait by cleverly hiding the king’s disabilities. The King gave him a great reward.

Posted in մաթեմ 6

Մայիս 24

1.-?=14.3/2=21 հատ

2.-?=3.32/4=24ժ

3.-Առաջին բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 9 հատ դետալ

իսկ երկրորդ բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 8 հատ դետալ

Աշխատելով միասին 12ժ կպատրաստեն 17 դետալ։

4․-Առաջին բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 9 հատ դետալ

Եթե առաջին բանվորը պատրաստի 45 հատ, ապա կաշխատի 30 ժամ

իսկ երկրորդ բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 8 հատ դետալ

Եթե երկրորդ բանվորը պատրաստի 40 հատ, ապա կաշխատի 30 ժամ։

Ընդամենը 60 ժամում կպատրաստեն 85 դետալ։

98․- 7․5=35 լիտր ջուր մնաց տակառում

35+7=42 լիտր ջուր կար տակառում

99․-27։3=9 լիտր ջուր մնաց տակառում

9+27=36 լիտր ջուր կար տակառում

Posted in մաթեմ 6

Մայիս 23

1․- 14+6=20

20-100%

6-?

?=6.100/20

?=30%

2.-100-35=65

65-26

100%-?

?=100.26/65

?=40%

3.-100-25=75

75-27

100%-?

?=100.27

?=36%

4.-15.40/100=6

15+9=24

6.100/24=10%

5.- 40.20/100=8

40+10=50

8+10=18

18.100/50=36%

6.- 60.30/100=18

60+14+6=80

18+14=32

32.100/80=40%

Posted in Բնագիտություն 6

Թեմայի ամփոփում

1.Ի՞նչ է բջիջը։ Բջիջը կենդանի օրագանիզմների կառուցվածքների տարրական միավորն է, և օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով:

2.Ո՞ր նյութերնեն բջջում էներգիայի հիմանական աղբյուրները։Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը:Կարևոր ածխաջրերն են գլյուկոզը,սախարոզը,ցելյուլոզը:Ածխաջրերը օրգանիզմին ապահովում են էներգիայով:

3.Որո՞նք են բջջի հիմնակա ն կառուցվածքային մասերը։Բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերն են ցիտոպլազման և կորիզը:

4.Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։Բջջաթաղանթի միջով բջիջ են ներթափանցում ջրում շուծված որոշակի նյութեր և հեռացնում են բջիջի համար ոչ պիտանի նյութերը:

5.Որտե՞ղ է գտնվում բջջահյութը,և ի՞նչէ այն պարունակում ։Բջջահյութը գտնվում է բուսական բջիջների վակուոլներում: Բջջահյութը պարունակում է ջրի մեջ լուծված շաքար և զանազան այլ նյութերով:

6.Ի՞նչ է հյուսվածքը։Հյուսվածքը միանման բջիջներից կազմված խումբ է:

7.Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։Բույսերը ունեն հինգ տեսակի հյուսվածք՝ գոյացնող, հիմնական, ծածկող, մեխանիկական և փոխադրող:

8.Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը։ Գոյացնող հյուսվածքը տեղադրված է բույսի արմատի ծայրին, ընձյուղի գագաթին, ցողուններում և արմատներում:

9.Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր։Մեխանիկական հյուսվածքն է կատարում բույսի և նրա օրգանների հենարանի դեր:

10.Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։Կան կենդանական չորսը տեսակի հյուսվածք՝ էպիթելային, շարակցական, նյարդային և մկանային:

11.Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը։Շարակցական հյուսվածքը կատարում է հենարանային և պաշտպանական դեր:

12.Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթ են կատարում։

Արմատը և ընձյուղը բույսի վեգետատիվ օրգաններն են: Դրանք ապահովում են բույսի սննդառությունը, շնչառությունը, աճն ու զարգացումը, ինչպես նաև վեգետատիվ բազմացումը:

13.Արմատի ի՞նչ ձևափոխություն գիտեք։

գլխավոր, հավելյալ և կողքային արմատներից:

14.Որո՞նք են արմատի գործառույթները։

Սննդառությունը, շնչառությունը, աճն ու զարգացումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերի տեղափոխությունը:v