Posted in մաթեմ 6

Դաս 14

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382 ≈ 0,9,        դ) 1,0625 ≈ 1,,           է) 200,18  ≈ 200,1,

բ) 28,2897 ≈ 28,2,       ե) 80,0388 ≈ 80,         ը) 567,9111 ≈ 567,

գ) 100,5621 ≈ 100,5     զ) 6,0999≈6           թ) 0,0008≈0

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65 ,    գ) 0,563891 ≈ 0,564 ,       ե) 0,7014 ≈ 1 ,

բ) 734,82 ≈ 735 ,           դ) 0,563891 ≈ 0,6 ,          զ) 0,102 ≈ 0 ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=  1,6854 ≈ 1,68

գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6,1046≈6,10

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7,5839≈7,58

դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0,089≈0,08

Լրացուցիչ(տանը)

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932=7,9      

դ) 0,9999=1       

է) 2,3845=2,39

բ) 85,0639=  85,07  

ե) 65,6788= 65,68     

ը) 18,0936 =18,1

գ) 0,1111 =  0,12

զ) 721,8957 =721,9       

թ) 55,6009=55,61

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,660 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,59 , ե) 7,5 ≈ 7,50 ,

բ) 0,30 ≈ 0,3 , դ) 25,039 ≈ 25,04 , զ) 800,000 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք

թվերը.

ա) 0,136 և 0,144,

0,137 < 0,145                   

դ) 12,129 և 12,131,

12,130 = 12,130

բ) 2,254 և 2,256

2,26    =     2,26          

ե) 7,9951 և 8,0049,

8 = 8

գ) 3,769154 և 3,767002

3,8 = 3,8

զ) 0,009 և 0,001

1 > 0

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը

համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։

12,4․5,08․3,6=226,7712≈226,8

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s