Posted in մաթեմատիկա

4-2-2020

332

Ա) 8536:8=1067

1067.8=8536

 

5607:7=801

801.7=5607

 

1530:45=34

34.45=1530

 

1476:12=123

123.12=1476

 

7206:6=1201

1201.6=7206

 

1260:9=140

140.9=1260

 

15732:23=684

684.23=15732

 

21264:16=1329

1329.16=21264

 

334

4000:(255+65.87:39)=10

45000:(75.25-38400:24)=300

27600:12-142.25:(324+176)=

25600:(100-84).55-55=0

335

Ա) 36օր 10ժ-6օր 18ժ=35օր 34ժ-6օր 18=29օր 16ժ

22ժ 30ր-4ժ 33ր=21ժ 90ր-4ժ 33ր=17ժ 57ր

17ր 5վ-6ր 45վ=16ր 65վ-6ր 45վ=10ր 20վ

8օր 12ժ-7օր 22ժ=7օր 36ժ-7օր 22ժ=14ժ

 

Բ) 36օր 10ժ-6օր 18ժ=35օր 34ժ-6օր 18=29օր 16ժ

22ժ 30ր-4ժ 33ր=21ժ 90ր-4ժ 33ր=17ժ 57ր

17ր 5վ-6ր 45վ=16ր 65վ-6ր 45վ=10ր 20վ

8օր 12ժ-7օր 22ժ=7օր 36ժ-7օր 22ժ=14ժ

336

1.- 3-ով։

2․- 5-րդ։

3․- իր կարգային միավորը։

337

1․-Կապանը ավելի հեռու է Երևանից։

2․-Երևանը ավելի հեռու է Դիլիջանից։

3․-205կմ Երևան։

4․-15կմ Դիլիջան։

338

Ա) 1)80.25=2000 դրամ արժե տետրը

2)80․4=320

3) 2․320=640  դրամ արժե  օրագիրը

4) 2000+640=2640

5) 5000-2640=2360դրամ

Բ) Լուծում

1) 3տ 240կգ+1տ 120կգ=4տ 360կգ

2)12տ 800կգ-(3տ 240կգ+4տ 360կգ)=5տ 200կգ

․3տ 240կգ+4տ 360կգ =600կգ

․12տ 800կգ-7տ 600կգ=5տ 200կգ

339

Ա) Լուծում

1)  8մ․800սմ

2) 800։16=50

3)50.50=2500

Բ) Լուծում

1)1պ=2բ

2)5պ=  =10բ

3)5բ=200դրամ

4)200։5=40դրամ

5)10․40=400դրամ

340

Լուծում

1)8տ 800կգ-350կգ=8տ 450կգ

2)8տ 450կգ։2=4տ 225կգ