Posted in մաթեմ 5

Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․  Աղբյուրի մոտ գտնվող ճամփորդն ունի 7 և 5 լիտր տարողությամբ դույլեր: Օգնեք նրան
ստանալ ճիշտ 3 լիտր ջուր:

Լուծում

1)3:2=1.5 լիտր յուրաքանչյուր դույլում


2․ Հավաքած խաղողը լցրել են 12 արկղ և 36 զմբյուղ։ Յուրաքանչյուր արկղում
տեղավորվել է 20կգ խաղող, իսկ յուրաքանչյուր զամբյուղում՝ 15կգ։ Քանի՞ կիլոգրամ
խաղող են հավաքել։

Լուծում

1) 20․12=240 կգ

2) 36.15=540 կգ

3) 240+540=780 կգ


Տնային առաջադրանքներ․
1․ Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ, երկրորդից՝ 8800կգ։
Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից
յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400կգ ցորեն։

Լուծում

1) 3200+8800= 12000 կգ

2)12000:400=30 սայլ
2․ Դերձակը ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ մի կտոր, որից ամեն օր կտրում է 2 մետր։
Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը։

Լուծում

1) 16:2=8 օր