Posted in մաթեմ 5

Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ․

1․ Ո՞ր թվերն են համապատասխանում`A, B, C, D, E, F կետերը կոորդինատային ճառագայթի վրա։

Ա)A(1), B(4), C(5), D(9), E(11), F(16)

բ) A(2), B(5), C(6), D(7), E(10), F(12)

2․ O կետից ի՞նչ հեռավորություն ունեն P, R, S, T կետերը․

Ա)8

Բ)12

3․ Տրված են չորս կետեր, որոնցից ոչ մի երեքը չեն գտնվում մի ուղղի վրա։ Յուրաքանչյուր երկու կետով ուղիղ են տարել։ Քանի՞ ուղիղ է տարված։

12 ուղիղ է տարված

4․ Գտե՛ք այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը հավասար է 48-ի։

15+16+17=48

5․ Տասնիննհարկանի շենքի առաջին մուտքում գտնվում են 1-76 համարներով բնակարաններ։ Ո՞ր հարկում է 65-րդ բնակարանը։

Տասնյոթներորդ հարկում է 65-րդ բնակարանը։

6 Երկու բրիգադներ, միասին աշխատելով, պատրաստել են 240 աթոռ։ Մի բրիգադը պատրաստել է օրական 26 աթոռ, մյուսը՝ 22։ Ընդամենը քանի՞ աթոռ է պատրաստել բրիգադներից յուրաքանչյուրը։

130 և 110

Posted in Մայրենի 5

Ինձ համար ամենաթանկ բանը

Ինձ համար այս աշխարհում ամենաթանկ բանը՝ փողն է, որվհետև առանց փողի չես կարող ապրել, չես կարող քո պետքերը հոգալ, կարքին սնունդ չես կարող ստանալ։

ՍԱԿԱՅՆ փողով կյանք չես կարող վերցնել։

Investors Continue to Put More Money in Cash. What That Means for Stocks. |  Barron's