Posted in Մայրենի 5

Տնային

Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5  բարդ, 5 ածանցավոր բառեր:

Դուրս գրածդ բառերը խմբավորի՛ր այսպես՝

  Պարզ բառեր  

— վեհ

— սանձ

-ողջ

-հայր

-թագ

Բաղադրյալ բառեր

-կառավարություն

-կառավարել

-մեծածաավալ

-ամենապիտանի

-ծայրեծայր

-անհրաժեշտ

-բախտավոր

-սիրելի

-անհրաժեշտ

-միջնեկ

Posted in Անգլ 5

My family at home

My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large garden. I like to work in the garden but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads in the morning, in the afternoon and at night.

I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook in our small kitchen. I eat any vegetable but my sister eats only a few.

My family always eats breakfast and dinner together. We talk. We laugh. Then my sister washes the dishes.

At night dad likes to listen to music. Mom works on the computer. I watch television. And my sister reads.

Soon we go to bed. My parents go to bed late but my sister and I go to bed early. I’m ready to go to sleep but my sister wants to keep reading.

Question 1:Which is another way to describe the family’s house?

a cramped but cozyb narrow but suitable little but attractived old but cheery

Question 2:The family has how many members?

a twob three fourd five

Question 3:Who doesn’t enjoy working in the garden?

a grandmotherb cousinc father sister

Question 4:When does the sister like to read?

a at nightb in the afternoonc in the morning all of the above

Question 5:When do the family members not eat together?

a at dinner at lunchc at breakfastd all of the above