Posted in Անգլ 5

A great summer vacation


I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never wanted it to end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn’t even expensive. We had a balcony with a wonderful view.

We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so huge, you could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said “Enough! I need to take a break and rest.”

We took lots of breaks and sat in cafes along the river Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty, too. Steve’s favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun that we’re already talking about our next vacation!

Question

1:What city did they go to for their summer vacation?

a Louvre Parisc Latind Lyon

Question 2:How long was the summer vacation?

a Eight weeksb One week Eight daysd Two weeks

Question 3:What did their hotel room have?

a A refrigeratorb A bottle of winec A view of the metro A balcony

Question 4:Who got tired walking in the Louvre museum?

a Harryb Stevec Seine Henry

Question 5:What did Steve enjoy the most?

a The wine and the food b The cafes along the river Seine The hotel breakfast and the croissantsd The Latin Quarter and the balcony

Posted in Մայրենի 5

Կյանքից թանկ բանը

1. Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

բոսոր- Կարմիր

պարիկ- փերի

դալկահար- Դալկադեմ

խորհել- խորհրդածել

ստրուկ — Անազատ

2․ “Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…” :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:

Այնսինքն թռչունի համար ամենակարևոր բանը թռչելն է։

3․ Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):

Քնքուշ պարիկ, աղբյուրի ոգին, նազելի ոգի, ջրերի լուսեղեն ոգի։

4․Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):

Թանկարժեք:

5․Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալկահար, դալուկ+ա+հար(բարդ բառ)

թանկագին, թանկ+ա+գին(բարդ բառ)

անպատճառ, ան+պատճառ(ածանցավոր)

խնդագին, խինդ+ա+գին( բարդ բառ)

լուսեղեն, լույս+եղեն (ածանցավոր)

նազելի, նազ+ելի (ածանցավոր)

Posted in մաթեմ 5

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19

244, 246, 248, 250

1, 2, 3, 5, 8, 13, 23

1, 4, 9, 14, 23

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 7

147, 136, 125, 114, 103

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176521
2510226
4211943
14361265
11452218
643111421
515246269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

                                                                                                                                 25

                                            15,3