Posted in մաթեմ 5

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։ Մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է անկյուն։

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։ Աստիճան կլորաձև։

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։ 90 աստիճան։

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։ 180 աստիճան։

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։ Ուղիղ անկյունից փոքր անկյունը կոչվում է սուր անկյուն։

6․ Ինչպիսի՞ անկյունն է  կոչվում բութ անկյուն։ Ուղիղ անկյունից մեծ անկյունը կոչվում է բութ անկյուն։

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։ Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն են, կոչվում են ուղղահայաց ուղիղներ։

8․ Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։ Երկու անկյուն։

9․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ Ուղիղ անկյուններ։

10 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ Երկու սուր  անկյուններ։

11 Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։ 60 և 30 աստիճան։

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739   (296-18) – (644-600)   2=205354

                     
1)296      4)44.2=88   
 18                 
 278      5)205442    
              88    
2)644       205354    
600                 
 044                 
                     
3)   739              
   .278              
   5912              
+ 5173               
 1478                
 205442              
                     
                     
                     

3680:20-(394-90):2=32

                     
1)        3)304:2=152 
 368 2               
2   184  4)184152=32
 16                  
 16                  
  08                 
   8                 
   0                 
                     
2)394                 
 90                 
 3  04                 
                     
                     
                     
                     
                     

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։

0.27=0+5=5

14 AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունների գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։

1) 18 մմ =AC

2) 18+15=33 մմ CD

3) 33+18=51 մմ AD

4) 51+7=58 մմ DB

5) 18+33+58=109 մմ AB

15 Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։

1)3.7=21

2)48-21=27

Posted in Մայրենի 5

81․- Ուշադրություն դարձրու Ա և Բ խմբերի բառերի կազմությանը, փորձի՛ր բացատրել տարբերությունը։

Ա․ Մարդ․ տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի։ պարզ (արմատ)

Բ․ Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար։  բաղադրյալ (բարդ և ածանցավոր)

82․- Տրված բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի տե՛ս (81-րդ վարժությունը)։ Ուրախություն, նկար, գլուխ, փետրագնդակ, հինգ, ուրախ, նորություն, փետուր, շյուղ, երկմտություն, շաբաթական, գրպան, քաղաք, օրացույց, գլխակորույս, անուն։

           Արմատ, պարզ                                                             բաղադրյալ

           Նկար                                                                            Ուրախություն

           Գլուխ                                                                            փետրագնդակ

           Հինգ                                                                            նորություն                                                                                

             ուրախ                                                                          երկմտություն

             փետուր                                                                        շաբաթական

              շյուղ                                                                              օրացույց

              գրպան                                                                          գլխակորույս

              քաղաք

             անուն

83․- Ինքդ անվանիր 81-րդ վարժության բառերի շարքերը ընդհանուր անուններ գտի՛ր բառաշարքի համար և տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ։

Ա խմբում  պարզ բառեր են, որովհետև  բաժանել չի կարելի։

Բ խմբում  բաղադրյալ բառեր են, որովհետև բաժանել կարելի է։

85․- Պարզ և բաղադրյալ բառերը տեղադրի՛ր տրված նախադասությունների մեջ և նախադասությունները լրացրո՛ւ։

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր պարզ բառեր են, օրինակ՝ ծով, նկար, կապույտ, երգ, խաղ, կարմիր։                                                                    ։

Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի բաղադրյալ  բառեր են․ օրինակ՝ հեռախոս- հեռ+ա+խոս, բարկություն- բարկ+ություն, գլխարկ- գլուխ+արկ, ժամացույց- ժամ+ա+ցույց։

86․- Տրված բառերն ընդհանուր մասերը գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրի՛ր և տրված բառերը բացատրի՛ր։

Ա․- Կտցաձև, կտցահարել, կտցաչափ- կտուց

Կտցաձև- Կտուցի ձև ունեցող

Կտցահարել- Կտուցով խփել՝ հարվածել

Կտցաչափ- Թռչունի կտուցի չափ

Բ․- Ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն- ուղիղ

Ուղղագրություն- Տվյալ լեզվի գրության կանոնների ամբողջությունը

 Ուղղագիծ- Ուղիղ գիծ կազմող՝ ձևացնող:

 Ուղղամիտ- Արդարամիտ

 Ուղղություն- Այն կետը՝ կողմը, դեպի որն ուղղված է գործողությունը

Գ․- Ուղեկից, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել- ուղիղ

Ուղեկից- Մեկի ուղևորության ընկեր

 ուղևոր- Փոխադրամիջոցներով ճամփորդություն կատարող մարդ

 ուղեմոլոր- Ուղուց՝ ճանապարհից շեղված

 ուղևորվել- ճանապարհ ընկնել