Posted in Մայրենի 5

Տնային

Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5  բարդ, 5 ածանցավոր բառեր:

Դուրս գրածդ բառերը խմբավորի՛ր այսպես՝

  Պարզ բառեր  

— վեհ

— սանձ

-ողջ

-հայր

-թագ

Բաղադրյալ բառեր

-կառավարություն

-կառավարել

-մեծածաավալ

-ամենապիտանի

-ծայրեծայր

-անհրաժեշտ

-բախտավոր

-սիրելի

-անհրաժեշտ

-միջնեկ

Posted in Անգլ 5

My family at home

My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large garden. I like to work in the garden but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads in the morning, in the afternoon and at night.

I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook in our small kitchen. I eat any vegetable but my sister eats only a few.

My family always eats breakfast and dinner together. We talk. We laugh. Then my sister washes the dishes.

At night dad likes to listen to music. Mom works on the computer. I watch television. And my sister reads.

Soon we go to bed. My parents go to bed late but my sister and I go to bed early. I’m ready to go to sleep but my sister wants to keep reading.

Question 1:Which is another way to describe the family’s house?

a cramped but cozyb narrow but suitable little but attractived old but cheery

Question 2:The family has how many members?

a twob three fourd five

Question 3:Who doesn’t enjoy working in the garden?

a grandmotherb cousinc father sister

Question 4:When does the sister like to read?

a at nightb in the afternoonc in the morning all of the above

Question 5:When do the family members not eat together?

a at dinner at lunchc at breakfastd all of the above

Posted in մաթեմ 5

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։ Մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է անկյուն։

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։ Աստիճան կլորաձև։

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։ 90 աստիճան։

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։ 180 աստիճան։

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։ Ուղիղ անկյունից փոքր անկյունը կոչվում է սուր անկյուն։

6․ Ինչպիսի՞ անկյունն է  կոչվում բութ անկյուն։ Ուղիղ անկյունից մեծ անկյունը կոչվում է բութ անկյուն։

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։ Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն են, կոչվում են ուղղահայաց ուղիղներ։

8․ Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։ Երկու անկյուն։

9․ Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ Ուղիղ անկյուններ։

10 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ Երկու սուր  անկյուններ։

11 Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։ 60 և 30 աստիճան։

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739   (296-18) – (644-600)   2=205354

                     
1)296      4)44.2=88   
 18                 
 278      5)205442    
              88    
2)644       205354    
600                 
 044                 
                     
3)   739              
   .278              
   5912              
+ 5173               
 1478                
 205442              
                     
                     
                     

3680:20-(394-90):2=32

                     
1)        3)304:2=152 
 368 2               
2   184  4)184152=32
 16                  
 16                  
  08                 
   8                 
   0                 
                     
2)394                 
 90                 
 3  04                 
                     
                     
                     
                     
                     

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։

0.27=0+5=5

14 AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունների գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։

1) 18 մմ =AC

2) 18+15=33 մմ CD

3) 33+18=51 մմ AD

4) 51+7=58 մմ DB

5) 18+33+58=109 մմ AB

15 Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։

1)3.7=21

2)48-21=27

Posted in Մայրենի 5

81․- Ուշադրություն դարձրու Ա և Բ խմբերի բառերի կազմությանը, փորձի՛ր բացատրել տարբերությունը։

Ա․ Մարդ․ տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի։ պարզ (արմատ)

Բ․ Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար։  բաղադրյալ (բարդ և ածանցավոր)

82․- Տրված բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի տե՛ս (81-րդ վարժությունը)։ Ուրախություն, նկար, գլուխ, փետրագնդակ, հինգ, ուրախ, նորություն, փետուր, շյուղ, երկմտություն, շաբաթական, գրպան, քաղաք, օրացույց, գլխակորույս, անուն։

           Արմատ, պարզ                                                             բաղադրյալ

           Նկար                                                                            Ուրախություն

           Գլուխ                                                                            փետրագնդակ

           Հինգ                                                                            նորություն                                                                                

             ուրախ                                                                          երկմտություն

             փետուր                                                                        շաբաթական

              շյուղ                                                                              օրացույց

              գրպան                                                                          գլխակորույս

              քաղաք

             անուն

83․- Ինքդ անվանիր 81-րդ վարժության բառերի շարքերը ընդհանուր անուններ գտի՛ր բառաշարքի համար և տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ։

Ա խմբում  պարզ բառեր են, որովհետև  բաժանել չի կարելի։

Բ խմբում  բաղադրյալ բառեր են, որովհետև բաժանել կարելի է։

85․- Պարզ և բաղադրյալ բառերը տեղադրի՛ր տրված նախադասությունների մեջ և նախադասությունները լրացրո՛ւ։

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր պարզ բառեր են, օրինակ՝ ծով, նկար, կապույտ, երգ, խաղ, կարմիր։                                                                    ։

Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի բաղադրյալ  բառեր են․ օրինակ՝ հեռախոս- հեռ+ա+խոս, բարկություն- բարկ+ություն, գլխարկ- գլուխ+արկ, ժամացույց- ժամ+ա+ցույց։

86․- Տրված բառերն ընդհանուր մասերը գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրի՛ր և տրված բառերը բացատրի՛ր։

Ա․- Կտցաձև, կտցահարել, կտցաչափ- կտուց

Կտցաձև- Կտուցի ձև ունեցող

Կտցահարել- Կտուցով խփել՝ հարվածել

Կտցաչափ- Թռչունի կտուցի չափ

Բ․- Ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն- ուղիղ

Ուղղագրություն- Տվյալ լեզվի գրության կանոնների ամբողջությունը

 Ուղղագիծ- Ուղիղ գիծ կազմող՝ ձևացնող:

 Ուղղամիտ- Արդարամիտ

 Ուղղություն- Այն կետը՝ կողմը, դեպի որն ուղղված է գործողությունը

Գ․- Ուղեկից, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել- ուղիղ

Ուղեկից- Մեկի ուղևորության ընկեր

 ուղևոր- Փոխադրամիջոցներով ճամփորդություն կատարող մարդ

 ուղեմոլոր- Ուղուց՝ ճանապարհից շեղված

 ուղևորվել- ճանապարհ ընկնել

Posted in Անգլ 5

A great summer vacation


I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never wanted it to end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn’t even expensive. We had a balcony with a wonderful view.

We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so huge, you could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said “Enough! I need to take a break and rest.”

We took lots of breaks and sat in cafes along the river Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty, too. Steve’s favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun that we’re already talking about our next vacation!

Question

1:What city did they go to for their summer vacation?

a Louvre Parisc Latind Lyon

Question 2:How long was the summer vacation?

a Eight weeksb One week Eight daysd Two weeks

Question 3:What did their hotel room have?

a A refrigeratorb A bottle of winec A view of the metro A balcony

Question 4:Who got tired walking in the Louvre museum?

a Harryb Stevec Seine Henry

Question 5:What did Steve enjoy the most?

a The wine and the food b The cafes along the river Seine The hotel breakfast and the croissantsd The Latin Quarter and the balcony

Posted in Մայրենի 5

Կյանքից թանկ բանը

1. Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

բոսոր- Կարմիր

պարիկ- փերի

դալկահար- Դալկադեմ

խորհել- խորհրդածել

ստրուկ — Անազատ

2․ “Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…” :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:

Այնսինքն թռչունի համար ամենակարևոր բանը թռչելն է։

3․ Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):

Քնքուշ պարիկ, աղբյուրի ոգին, նազելի ոգի, ջրերի լուսեղեն ոգի։

4․Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):

Թանկարժեք:

5․Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալկահար, դալուկ+ա+հար(բարդ բառ)

թանկագին, թանկ+ա+գին(բարդ բառ)

անպատճառ, ան+պատճառ(ածանցավոր)

խնդագին, խինդ+ա+գին( բարդ բառ)

լուսեղեն, լույս+եղեն (ածանցավոր)

նազելի, նազ+ելի (ածանցավոր)

Posted in մաթեմ 5

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19

244, 246, 248, 250

1, 2, 3, 5, 8, 13, 23

1, 4, 9, 14, 23

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 7

147, 136, 125, 114, 103

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176521
2510226
4211943
14361265
11452218
643111421
515246269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

                                                                                                                                 25

                                            15,3

Posted in Մայրենի 5

Վարժ․ 77-80

77․- Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով։

Մոր քույրը- մորաքույր

Դարպասը պահող- դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող- ժամացույց

Ջրի աման- ջրաման

Գաղտնիք պահող- գաղտնապահ

Նավ վարող- նավավար

Ծաղկի թերթիկ- ծաղկեթերթ

Արագ վազող- արագավազ

Ամենից մեծ- ամենամեծ

Պոչ չունեցող- պոչատ

Անուշ համ ունեցող- անուշահամ

Քարով շինված- քարաշեն

Կին բժիշկ- կնկաբուժ

Բալի ծառ- բալենի

78- Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով։

Բարի սիրտ ունեցող- բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող- անխիղճ

Բարձր ձայնով- բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն- երջանիկ

Գանձը պահելու տեղ- գանձանակ

Կապույտ աչքերով- կապուտաչյա

Արքայի որդի- արքայազն

Հույների երկիր- Հունաստան

Փոքր էշ- գուրակ

Ծաղիկներով զարդարված- ծաղկազարդ

Քաղաքում ապրող- քաղաքացի

Հայերի երկիր- Հայաստան

79- Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով։

Ավետիս (բարի լուր) բերող- ավետաբեր

Արագ ընթացող-արագընթաց

Բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ- ճառախոս

Վեպ գրող- վիպագիր

Բառարան գրող- բառարանագիր

Արտասահմանում ապրող մարդ- արտասահմանցի

Բույսերի մասին գիտություն- բուսագիտություն

80-Եթե հնարավոր է ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը։

Հականիշ- հակառակ+ա+նիշ

Բանջարանոց- բանջար+անոց

Աշակերտ- Աշակերտ (Աշխատանք+կերտող)

Աշակերտական- աշակերտ+ական

Տարրական- տարր+ական

Գլխավոր- գլուխ+ավոր

Կարմիր- կարմիր

Դաշտամուկ- դաշտ+ա+մուկ

Հյուր- հյուր

Հարստություն- հարուստ+ություն

Կերառատ- կեր+առատ

Վտանգ- վտանգ

Posted in Մայրենի 5

Ավ․ Իսահակյան «Կյանքից թանկ բանը»

Վայրի աղավնին` կուրծքը վիրավոր,

Ընկել էր մենակ աղբյուրի եզրին,

Ծորում էր շիթ-շիթ արյունը բոսոր,

Մեռնում էր, աչքը` ջրի երազին:

Քնքուշ պարիկը տեսավ դալկահար

Մեռնող աղավնուն և խոսեց այսպես.

-Տուր ինձ այն, ինչ-որ թանկ է քեզ համար,

Էն թանկագինը, կյանք տամ իսկույն քեզ:

Մեռնող աղավնին խորհում է ինքնին.

-Էն թանկագինը կյանքն է անպատճառ.

Ա~խ, ծաղրում է ինձ աղբյուրի ոգին:

-Էհ լավ, թող լինի. տուր և նորից առ:

Պարիկը ցողեր սրսկեց վերքին,

Աղավնին բացեց աչքերը ոսկի,

Ու թևին տալով` ծափեց խնդագին.

-Ե՞րբ կուզես կյանքս, նազելի ոգի:

-Թևերդ կուզեմ, կյանքդ քեզ լինի:

-Թևե՞րս… ինչպե՞ս, օ~հ, երբեք, երբեք.

Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի

Կյանքս առ,- թռչունն ասաց սրտաբեկ:

-Թռիր, սիրելիս, ազատ ու վայրի,

Թռիր ու ասա ստրուկ աշխարհքին

Թե ինչն է թանկը կյանքից ավելի…,-

Ասաց ջրերի լուսեղեն ոգին:

  1.  Դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

ծորում- Թանձր ու կպչուն հեղուկի վերևից ներքև անընդմեջ ծլլացող շիթ:

բոսոր-Դեղնին տվող կարմիր, ծիրանագույն:

դալկահար- Գույնը գցած, գունատ:

ցող- Օդի՝ խոնավությունից գոյացող ջրի կաթիլներ, որ նստում են բույսերի, գետնի և այլ առարկաների վրա՝ գիշերը և վաղ առավոտյան:

  1. Գրավոր բացատրի՛ր ջրի երազ, ստրուկ աշխարհ արտահայտությունները:

 ջրի երազ— ջրին էր երազում

ստրուկ աշխարհ— ծառա աշխարհ

  1. Ո՞րն է առակի ասելիքը և ի՞նչ է սովորեցնում այն քեզ:

Մարդու և կենդանու համար ամենաթանկ բանը կյանքն է։

  1. Դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը:

-Թևերդ կուզեմ, կյանքդ քեզ լինի:

-Թևե՞րս… ինչպե՞ս, օ~հ, երբեք, երբեք.

Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի

Կյանքս առ,- թռչունն ասաց սրտաբեկ: